تحلیل پراکندگی و مکانیابی پارکینگهای عمومی شهر رامسر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه پیام نور، صندوق پستی 3697-19395، رشت، ایران

2 گروه علمی جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه پیام نور، صندوق پستی 3697-19395، تهران، ایران

چکیده

مکان یابی مناسب پارکینگ عمومی باعث افزایش کارایی پارکینگ و در نتیجه کاهش پارک حاشیه ای، روانی ترافیک و به طور غیر مستقیم باعث افزایش عرض معابر می گردد. سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS که علم و فن آوری تجزیه و تحلیل داده های مکانی هستند، سیستمی مناسب جهت یافتن بهینه ترین مکان جهت احداث پارکینگ عمومی به شمار می آید. این پژوهش در پی تحلیل پراکندگی و توزیع فضایی وضع موجود کاربری پارکینگ و مکانیابی بهینه پارکینگهای عمومی در محدوده شهر رامسر با استفاده از GIS در جهت بهبود وضع ترافیک شهر می باشد. تحقیق حاضر از نوع کاربردی و روش انجام تحقیق توصیفی- تحلیلی می باشد. ابتدا جهت تدوین مبانی نظری از روش کتابخانه ای و جهت شناخت وضع موجود کاربری پارکینگ‌ در این شهر از روش مطالعات میدانی استفاده گردیده است. در این پژوهش، از تحلیل‌های موجود در سیستم اطلاعات جغرافیایی از جمله شاخص همپوشانی (Overlay) استفاده شده است. برای تعیین محدوده های مناسب جهت احداث پارکینگ، ابتدا معیارهای موثر در مکانیابی شناسایی و با استفاده از نرم افزار Arc/Gis معیارها را به لایه های اطلاعاتی خوانا برای نرم افزار تبدیل کرده و برای هر یک از معیارها (لایه ها) فاصله های مورد نیاز (حریم ها) ایجاد شده است. سپس با توجه به میزان تأثیر هر یک از لایه ها و مقایسه زوجی آنها توسط نرم افزار Expert choice وزن هریک از لایه ها را محاسبه، سپس با روی هم گذاری لایه های اطلاعاتی، 8 مکان جدید جهت احداث پارکینگ در شهر پیشنهاد شده است.

کلیدواژه‌ها