تاملی در تجارب کشورهای موفق در حوزه حمل و نقل درون شهری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه فردوسی مشهد- سازمان جهاددانشگاهی

چکیده

آگاهی و بهره گیری از تجارب کشورهای موفق می تواند دستاوردهای قابل توجهی برای مدیریت حمل و نقل در کشورمان داشته باشد،به این منظور در این مقاله وضعیت سیستم حمل و نقل شانزده شهر موفق در سراسر دنیا در زمینه سیستم حمل و نقل درون شهری بررسی شده است و پس از آن مشخصه منحصر به فرد و خاص در سیستم حمل و نقل درون شهری، همچنین سیاست ها، مقررات و فعالیت های آنها برای بهبود حمل و نقل درون شهری گزارش شده است
.نتیجه بدست آمده از مطالعه نشان داد این شهرهای موفق برای بهبود سیستم حمل و نقل همان اندازه که به بهبود زیر ساخت ها و قوانین و طرح مقررات جدید می پردازند، به انسان به عنوان یکی از عناصر اصلی و موثر در سیستم حمل و نقل توجه دارند وعلاوه بر آن در اعمال سیاست های خود به اهمیت فرهنگ سازی برای حمل و نقل پاک واقف هستند.

کلیدواژه‌ها