بررسی علل کاهش عمر رویه های آسفالتی با انتخاب روش های نگهداری پیشگیرانه به کمک روش AHP در استان گلستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو کارشناسی ارشد

2 استاد

چکیده

با توجه به اهمیت خرابی های روسازی های آسفالتی ، می بایستی بررسی دقیق تری در خصوص علل بروز این خرابی ها صورت گیرد. با وجود این که این خرابی ها می تواند دارای علل مختلفی باشد اما در هر منطقه با توجه به شرایط منطقه ای و روش های اجرایی روسازی ها می توان عوامل اصلی موثر بر وقوع این خرابی ها را محدود به موارد مشخصی ساخت. در استان گلستان با توجه به این مهم که به عنوان یک استان سوق الجیشی با توجه به حجم گسترده تردد انواع وسایل نقلیه و قرار گرفتن در مسیر ترانزیتی کشور می باشد؛ ضرورت دارد ابتدا به بررسی دلایل احتمالی بروز این خرابی ها، سپس به ارزیابی بخش های مختلف تولید و اجرا روسازی های آسفالتی با راهبری مبتنی بر برنامه پرداخته تا بتوان علاوه بر افزایش عمر روسازی از وارد آمدن هزینه های مستقیم و غیر مستقیم(تصادفات و سوانح رانندگی) بر پیکره اقتصاد کشور جلوگیری کرد. در این تحقیق ابتدا با بررسی روکش های آسفالتی، عوامل خرابی زودرس ریشه یابی شده اند سپس با بررسی شبکه راه های استان تعداد 7 محور به عنوان شبکه مورد مطالعه استان انتخاب شدند. در ادامه با استفاده از شاخص PCI و تحلیل آمار خرابی های موجود، خرابی غالب هر محور تعیین شده است. سپس با معرفی پارامترهای موثر در کاهش عمر رو کش ها با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) ضرائب این پارمترها محاسبه و رتبه بندی شدند و در نهایت به ارائه مدل هایی برای انتخاب روش نگهداری پیشگیرانه پرداختیم.

کلیدواژه‌ها