برنامه‌ریزی استراتژیک در صنعت حمل و نقل مطالعه موردی: شرکت حمل و نقل داخلی فجر جهاد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشکده مهندسی صنایع و سیستم‌های مدیریت، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی صنایع و سیستم‌های مدیریت، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، مدیر بازاریابی و پروژه شرکت مشاوران تعالی‌سازان، تهران، ایران

3 دانش آموخته کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی صنایع و سیستم‌های مدیریت، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، مشاور سازمان، تهران، ایران

چکیده

در سایه­ی بکارگیری مفاهیم مدیریت استراتژیک عموماً شرکت­ها عملکرد مطلوب تری از خود به نمایش می­­گذارند. یکی از مدل های حوزه مدیریت استراتژیک، مدل مدیریت استراتژیک مبنا است. این مدل یک مدل ترکیبی تقریباً مناسب برای سازمان‌های ایرانی است. پژوهش حاضر با هدف تدوین استراتژی شرکت حمل و نقل داخلی فجر جهاد بر اساس مدل مبنا انجام شده است. دراین راستا ابتدا با توجه به مدل مذکور با تشکیل کمیته راهبری جهت انجام مطالعات مجموعه ی اول مدل (شناخت استراتژیک) اقدام وسپس براساس نتایج بدست آمده، تدوین ارکان جهت ساز در دستور کار قرار گرفت. مبتنی بر بررسی های استراتژیک، ارکان جهت ساز و با استفاده از الگویIEFE ، استراتژی کلان شرکت از نوع استراتژی نگهداشت و تلاش برای حفظ وضعیت نسبی موجود، بدست آمد. با توجه به رویکرد های متعدد، اهداف کلان و استراتژی های اصلی برای شرکت تدوین شده و درنهایت براساس نظر گروه مشاور در جهت تحقق چشم انداز و ماًموریت سازمان با استفاده از روشQSPM استراتژی های طراحی شده اولویت دهی شدند. این استراتژی ها به ترتیب اولویت عبارتند از: 1.همراستا سازی با هیئت مدیره صباجهاد (هولدینگ بالاسری)، صندوق بازنشستگی وزارت کشور و آتیه صبا.  2. نفوذ در بازار داخلی با محوریت شرکت­های تابعه صبا جهاد، آتیه صبا و نیز درسطح منطقه.  3.گذر از دوره عمر سازمانی رشد سریع به دوره تکامل سازمانی (توسعه سازماندهی و نظام مندی سازمانی)  4.نهادینه سازی مدیریت کیفیت جامع در سطح فعالیت شرکت‌ها.
 

کلیدواژه‌ها


-ادیزس، ای. (1388)، دوره عمر سازمان (پیدایش و مرگ و میر سازمان­ها)­"، ترجمه کاوه محمد سیروس، چاپ پنجم، تهران،‌ انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر.
 
-   اعرابی، س.م.، چاوشی، س.ک. (1389)، "سبک کنترل استراتژیک و عملکرد شرکت های هولدینگ"، مطالعات مدیریت راهبردی، شماره 1.
 
-   الهی، م.، سیروس، ک.م.، (1383)، "­معرفی یک مدل اجرایی برای شناسایی دوره عمر سازمان به روش ادیزس - با رویکرد فازی"، دومین کنفرانس بین المللی مدیریت.
 
-   امینی، محمد تقی، خباز باویل، صمد (1388)، " تدوین استراتژی به روش چارچوب جامع تدوین استراتژی- مطالعه موردی: شرکت سهند خودرو تبریز"، نشریه مدیریت بازرگانی، دوره 1، شماره 2، ص. 17 – 32.
 
-   امینی، م.ت.، مولایی، ن.، ترابی، ح. (1389)، "­طراحی و تدوین استراتژی شرکت حفاری شمال"، فصل نامه علمی- پژوهشی مدیریت و منابع انسانی در صنعت نفت، سال چهارم، شماره 12، ص.113-128.
 
-   حسینی نسب، ح.، راشدی، ح. (1388)، "­ارائه رویکرد تلفیقی به منظور افزایش اثربخشی برنامه­ریزی استراتژیک در سازمان­های دولتی (مطالعه موردی در صنایع بهره برداری از گاز طبیعی)­"، چهارمین کنفرانس بین­المللی مدیریت استراتژیک.
 
-   حمل و نقل داخلی جاده­ای فجر جهاد (1389)، "­گزارش هیات مدیره به مجمع عمومی صاحبان سهام"، تهران، ایران.
 
-   خلیلی، م.، افسری، ر. (1393)، "برنامه ریزی استراتژیک سیستم­های حمل و نقل هوشمند (ITS) با استفاده از مدل SWOT (مطالعه موردی: کلانشهر تبریز)"، نخستین همایش سیستم های حمل و نقل هوشمند جاده ای.
 
-   خلیلی شورینی، س.، محمدزاده، س.ع. (1387)،" آسیب شناسی تدوین استراتژی در سازمان های ایرانی"، سومین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک.
-   دیوید، فرد آر.، مدیریت استراتژیک، پارسائیان، علی؛ اعرابی، سیدمحمد، چاپ شانزدهم، تهران، دفتر پژوهش­های فرهنگی، 1389.
-   رضایی ارجودی، عبدالرضا (1383)، " اهمیت و جایگاه صنعت حمل و نقل در ارتقا و شکوفایی اقتصاد کشور"، یازدهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور.
-   زارع، روح ا...، تیموری اصل، یاسر (1387)، " تدوین برنامه استراتژیک دانشگاه آزاد­اسلامی واحد بیضا"، سومین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک.
-   سیروس، کاوه محمد و همکاران (1386)، " گزارش برنامه ریزی استراتژیک شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی"، شرکت مدیریت و برنامه ریزی صنایع و انرژی مبنا، تهران.
 
-   سیروس، کاوه محمد، صبور طینت، امیرحسین (1387)، "مدل مدیریت استراتژیک مبنا"، تهران، انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر.
 
-   سیروس، کاوه محمد و همکاران (1389)، " گزارش برنامه ریزی استراتژیک شرکت ملی حفاری ایران"، شرکت مدیریت و برنامه ریزی صنایع و انرژی مبنا، تهران.
 
-   سیروس، کاوه محمد و همکاران (1389)، " گزارش برنامه ریزی استراتژیک شرکت آب و فاضلاب روستایی استان آذربایجان شرقی"، شرکت مدیریت و برنامه­ریزی صنایع و انرژی مبنا، تهران.
 
-   سیروس، ک. م.  (1389)، " گزارش برنامه ریزی استراتژیک سازمان آّب و برق خوزستان"، شرکت مدیریت و برنامه ریزی صنایع و انرژی مبنا، تهران.
 
-   شرکت مدیریت و برنامه­ریزی صنایع و انرژی مبنا، گزارشبرنامه ریزی استراتژیک شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی، 1386، تهران.
 
-   شرکت مدیریت و برنامه ریزی صنایع و انرژی مبنا، گزارش برنامه­ریزی استراتژیک شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی.
 
-   صابری حقایق، ر.ع.، عباس زاده، ج.، حسن پور، م.، (1388)، " تدوین برنامه استراتژیک در موسسات آموزش عالی- مطالعه موردی: دانشگاه ازاد اسلامی واحد بندر انزلی"، چهارمین کنفرانس بین­المللی مدیریت استراتژیک.
-   طبیبی، مسعود، فتحیان، محمد (1386)، "برنامه‌ریزی راهبردی توسعه سیستم‌های حمل و نقل هوشمند جاده‌ای کشور"، مجله علمی پژوهشی پژوهشنامه حمل و نقل، دوره 4، شماره 4، ص.291-306.
-   عباسی، م. ع. (1380)، "­خدمات حمل و نقل و نقش عوامل موفقیت در شرکت­های حمل و نقل بین­المللی
جاده­ای کالاً، مدیرساز، سال چهارم، شماره­ی 1 و 2،
ص. 74-88.
 
-   علی احمدی، ع.ل.، تاج الدین، ای.، فتح ا...، م. (1389)، "نگرشی جامع بر مدیریت استراتژیک"، چاپ سیزدهم، تهران، تولید دانش.
 
-   غفاریان، ‌وفا، علی احمدی، علیرضا (1381)، "­بررسی علل شکست برنامه­ریزی­های استراتژیک­"، مدرس، دوره­ی 6، شماره 3.
 
-   فردانی، س.، حشمت نژاد، م.، روفیگری حقیقت، ع.، (1389)،­­ "­فرآیند برنامه­ریزی استراتژیک در شهرداری اصفهان"، پنجمین کنفرانس بین المملی مدیریت استراتژیک.
 
-   کردنائیج، الف. الف.، آذر، ع.، نیاکان لاهیجی، ن.، (1389)، "تدوین استراتژی اثربخش سازمانی در بخش دولتی (مطالعه موردی: گمرک جمهوری اسلامی ایران)"، فصلنامه
پژوهش­های اقتصادی، سال دهم، شماره دوم،
ص. 91-114.
 
-   لشکربلوکی، م.، (1390)، "­جاری سازی استراتژی (راهنمای گام­به­گام پیاده سازی استراتژی در عمل)­"، تهران، انتشارات آریانا قلم.
 
-   منوریان، ع.، رحمانی یوشانلویی، ح.، و شهبازنژاد، ح.ر.، (1389)، "شناسایی عوامل کلیدی موفقیت پیاده سازی برنامه‌های استراتژیک سازمانی در عصر دانایی محوری"، پنجمین کنفرانس بین­المللی مدیریت استراتژیک.
 
-   مینتزبرگ، ه.، آلستراند، ب.، لمپل، ژ.، (1388)، "جنگل استراتژی"، احمدپور­داریانی، م.، چاپ دوم، تهران، جاجرمی.
 
-   Ackermann, Fran, Eden, Colin (2011), "Strategic Management of Stakeholders: Theory and Practice, Long Range Planning", 44, pp.179-196.
 
-   Cyrus, K.M., Seifi, Abbas, Moattarm, hosseini, S.M. (2006),”­Strategic Plans Road Map for Iranian Companies”, Amirkabir Journal of Science and Technology.
 
-   Cyrus, K.M.­, Sanagoo, Shadi (2011)­, "Mabena Strategic Management Model for Local Companies",World Academy of Science, Engineering and Technology, vol. 81, No.­,pp.­, 2011-09-23.
 
-   David, Meredith E., David, Forest R., David Fred R. (2009), “The Quantitative strategic planning matrix (QSPM) applied to a retail computer store", The Coastal Business Journal, volume 8, No. 1, pp.42-52.
 
-   Hopkins, Harold (2008)," Applying Michael Porter’s extended rivalry model to the robotics industry", Industrial Robot: An International Journal, 35/5, pp.397-399.
 
-   Mullins, L. (1999)," Management and Organizational Behavior", Prentice-Hall, p.130
 
-   Rockhart, John F.(1979) "Chief Executives Define Their Own Data Needs."Harvard Business Review 57, 2.
 
-   Rockhart, John F. & Bullen, Christine V. (1981)"A Primer on Critical Success Factors". Cambridge, MA: Center for Information Systems Research, Massachusetts Institute of Technology.
 
-   Rockart, John F. (1986), "A Primer on Critical Success Factors" published in The Rise of Managerial Computing: The Best of the Center for Information Systems Research, edited with Christine V. Bullen. (Homewood, IL: Dow Jones-Irwin), 1981, OR, McGraw-Hill School Education Group.