مروری بر مفاهیم زلزله و‌ کاربرد تحلیل خطر لرزه‌ای و معرفی روش PSHA و DSHA

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی عمران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه، آذربایجان شرقی، ایران

2 استادیار، دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی عمران، دانشگاه مراغه، آذربایجان شرقی، ایران

چکیده

 در مناطق بسیاری از جهان خطر زلزله برای فعالیت­های بشر عاملی کافی جهت توجه دقیق در طراحی سازه ها و تاسیسات می باشد. تحلیل خطر زمین لرزه به تخمین کمی خطرات لرزش زمین در یک محل خاص مربوط میشود. خطرات لرزه ای در شرایطی که زلزله مشخصی مدنظر باشد، بصورت تعیینی و در شرایطی که اندازه، زمان و مکان زلزله قطعی نباشد به صورت احتمالی بررسی می­شود. در روش تعیینی میزان بزرگی تولید شده و فاصله گسیختگی از سایت بطور دقیق و قطعی مشخص می­باشد و خطرات ناشی از یک زلزله مشخص مورد بررسی قرار میگیرد ولی در روش احتمالی ما حدود را در نظر می­گیریم. در تحلیل ریسک عوامل مختلف از جمله فاصله از چشمه وقوع زلزله، بزرگی زلزله، نوع خاک و ... ترکیب شده و در نهایت یک پارامتر طراحی را ارائه می­دهد. هدف از این مقاله با توجه به کمبود منابع فارسی و لزوم بررسی نکات و توضیحات مهم و اساسی در این موضوع برای مهندسان و دانشجویان، مروری بر کلیات تحلیل خطر لرزه ای و بررسی روش های آن می­باشد.
 
 

کلیدواژه‌ها


-بیت­اللهی، ع.، و گل آرا، م.، "جزوه آموزشی تحلیل خطر
  لرزه­ای"، مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن.
 
-تابش­پور، م.ر. (1394)، "مبانی مهندسی زلزله"، دستنامه مهندسی زلزله شماره 3، انتشارات بنای دانش.
 
-زارع، م.، (1384)، "مقدمه­ای بر زلزله شناسی کاربردی"، انتشارات پژوهشگاه بین  المللی زلزله شناسی و  مهندسی زلزله.
-زارع، م.، و کامران­زاد، ف. (1396)، "ریسک آتش سوزی پس از زلزله در شهر تهران"، نشست علمی زمین، محیط و ایمنی، باغ کتاب تهران.
 
-زارع، م.، (1388) "مبانی تحلیل خطر زمین لرزه"، انتشارات پژوهشگاه بین  المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله.
 
-شاداب­فر، م.، "تحلیل خطر زلزله"، دانشگاه صنعت آب و برق (شهید عباسپور).
 
-معاونت برنامه­ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور (1393)، "راهنمای کاربردی انجام تحلیل خطر زلزله" نشریه شماره 626.
 
-یارمحمدی، ع.، (1390)، "تشریح روش تحلیل خطر احتمالاتی زلزله PSHA­"، انتشارات سایت CIVIL 808.
 
-Anderson, J.G. and Trifunac, M.D. (1978a),  “Uniform Risk Functional for Characterization
of Strong …..Earthquake Ground Motion”, Bull. Seismic Soc. Am. Vol. 68, pp. 205-218.  ISET Journal of Earthquake Technology, December 2002.   
 
-Jordanovski, L.R., Todorovska, M.I. and  Trifunac, M.D. (1991), “A Model for   Assessment  of the Total Loss in a Building Exposed to Earthquake Hazard”, Report CE 92-   05, Dept. of Civil Eng., Univ. of Southern California, Los Angeles, California, U.S.A.
 
-Steven L. Kramer, )1996), "Geotechnical Earthquake Engineering", University of Washington.
 
-Dravinski, M., Trifunac, M.D. and Westermo, B.D. (1980), “Ratios of Uniform Risk plectrum Amplitudes for Different Probabilities of Exceedance and for Shallow, Random.
 
 -Seismicity. Surrounding …...the Site”, Report CE 80-02, Dept. of Civil Eng., Univ. of Southern California..Los Angeles, California, U.S.A.
 
-ICSRDB (1999), “Iranian Code of Practice for Seismic Resistant Design of Buildings,  standard no.2800, …...2nd ed., building and Housing Research Center, Publication BHRC PN S.253, Tehran.
 
-Bour, M., P Dominique, J. L. Ble`s, P.  Godefroy, C. Martin, and M. Terrier (2000), Zonation of metropolitan France for the application of earthquake resistant building regulations to critical facilities, Part.eismotectonic zonation,J. Seism. 4,
pp.231–245.
 
-Krinitzsky, E.L. (1995), “Deterministic versus Probabilistic Seismic Hazard Analysis for Critical. Structures”, Int. Jour. Eng. Geol., Vol.  40, pp. 1-7.
 
-Romeo, R. and Prestininzi, A. (2000),  “Probabilistic versus Deterministic Seismic  Hazard Analysis: An .Integrated Approach for Siting Problems”, Soil Dyn. Earthq. Eng. Vol.  20, pp. 75-84.
 
-Gutenberg, B. and Richter, C.F. (1954),  “Seismicity of the Earth and Associated  Phenomena”, Princeton.Univ. Press, Princeton, New Jersey, U.S.A.