مدل تعیین حداقل فاصله خوانایی تابلوهای راهنمای مسیر مبتنی بر حجم اطلاعات مندرج بر روی تابلو

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، مازندران، ایران

2 استاد، دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه تربیت مدرس، تهران‌، ایران

3 استادیار‌، دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست‌، دانشگاه تربیت مدرس، تهران‌، ایران

4 دانش آموخته کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی عمران‌، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، تهرانبابل‌، ایران

چکیده

 با افزایش جمعیت و به تبع آن افزایش تقاضای حمل و نقل ، شبکه راههای کشور گسترش یافته و این عامل سبب شد تا نیاز رانندگان به تجهیزات راهنمایی و رانندگی در سطح راهها به دلیل افزایش ایمنی آنها بیشتر احساس شود. یکی از مهمترین تجهیزات مربوط به ایمنی راهها ، تابلوهای راهنمای مسیر می باشند. در همین راستا ، در این پژوهش ، به منظور تعیین رابطه حداقل فاصله خوانایی مرتبط با حجم اطلاعات مندرج در تابلو ،  پس از طراحی دو سری از تابلوهای راهنمای مسیر که سری اول شامل تابلوهای دارای نوشتار پارسی و سری دوم شامل تابلوهای دارای نقوش و نوشتار پارسی بودند ، با استفاده از نرم افزار DMDX و  با در نظرگیری شرایط مناسب ، زمان درک و عکس العمل قرائت تابلوها توسط کاربران ثبت شد. پس از بررسی داده­ها ، مدل رگرسیون مبتنی بر تعداد کلمات روی تابلو و تعداد نقوش بجای کلمات روی تابلو ، به عنوان متغیرهای مستقل و زمان درک و عکس العمل به عنوان متغیر وابسته، ساخته شده است. در نهایت با توجه به محدودیت­های زاویه دید و عوامل موثر بر آن و همچنین خواص مرور چشمی ، مدل نهایی حداقل فاصله خوانایی تابلوهای راهنمای مسیر که مبتنی بر حجم اطلاعات مندرج بر روی آن می باشد ، ارایه گردیده است.  
 
 

کلیدواژه‌ها


- اتقائی کردکلائی کردکلائی­، م.محمد ­، (1394) ، "ارزیابی قابلیت خوانایی تابلوهای راهنمای مسیر" ، پایان پایان­نامه کارشناسی ارشد ارشد،؛ دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل.
 
-     -آیین آیین­نامه ایمنی راهها (نشریه شماره 267) ، (1393) ، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور
آیین نامه "طرح هندسی راه­های ایران" (نشریه شماره 415) )­، (1391) ، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور.
 
- حسامی حسامی­، سعید س؛ .، صفارزاده صفارزاده­، محمود م؛ اتقائی ­، محمد م.، (1394) ، "بررسی تاثیر نقوش جایگزین کلمات در تابلوهای راهنمای مسیر بر قابلیت خوانایی" ، پانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک ترافیک­، تهران.
 
-سلیمانی سلیمانی­کرمانی کرمانی­، محمد رضام.ر.، ؛ صفارزاده ­، محمود ؛م نوروزی نوروزی­، آرش آرش­، (1387) ، "بررسی قابلیت خوانایی تابلوهای اطلاع رسانی جاده جاده­ها با روش مدل سازی" "­، فصلنامه مطالعات مدیریت ترافیک ترافیک­، سال سوم ، شماره 11.
 
- شرکت مهندسین مشاور راهان پویش پویش­، (1390) ، "مقایسه میدانی عملکرد 5 قلم پیشنهادی برای تابلوهای اطلاعاتی و تعیین قلم برتر" ، تهران.
 
-عظیمی تبریزی تبریزی­، مهدی م، (1385) ، "آیین نصب تابلوهای علائم عمودی (کلیات)" )"­، انتشارات عرف ایران ایران­، تهران.
 
-فتحیان دستگردی دستگردی­، فرزانه ف.­، (1387) ، " ارایه راهکارهایی جهت بهبود کیفیت نوشتاری تابلو های اطلاعاتی راه راه­ها با توجه به سرعت و زاویه دید" ، پایان­نامه کارشناسی ارشد ارشد،؛ دانشگاه علم و صنعت ایران.
 
-مومنی مومنی­، منصور و فعال قیومی قیومی­، علی ع.­، (1391) ، "تحلیل تحلیل­های آماری با استفاده از SPSS" ، انتشارات مولف ، تهران.
 
-نیرومند ، ح.ع.،سنعلی (مترجم) ، (1384) ، الگوهای خطی تعمیم یافته با کاربردهای آن در علوم و مهندسی مهندسی­، نوشته ریموند میزر.اچ اچ­، کونتگمری داگلاس داگلاس­. سی و وینینگ جی. جنوفری جنوفری­، انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد مشهد­، مشهد.
 
-Federal Highway Administration (DHWA), , (2009) . , “Manual on Uniform Traffic Control Devices Forfor Streets and Highways (MUTCD)”, U.S. Department of Transportation ,Transportation, Washington ,Washington, D.C.
 
-FU FU­, Q. , WU WU­, Ch. , LV LV­, N. , (2013) , “Study on the Reaction Time for Road Traffic Signs Information Volume” , International Conference on Transportation Information and Safety (ICTIS) (ASCE) , P.P.pp. 1535-1543.
 
-Helmut T.Z. , (1995) , “Traffic Sign Reading Distances and times during Night Driving” , Transportation Research Record 1495 , TRB National Research Council , Washington D.C.
 
-Helmut T.Z. , Andrew ,Andrew, R. ,., (2003) , “Driver Eye Scanning Behavior While Viewing Ground-Mounted Diagrammatic Guide Signs Before Entrance Ramp at Night” , 82nd Annual Meeting of the Transportation Research Board , Washington D.C.
 
-Highway Safety Manual (HSM) (1st Edition) , (2010).
 
-Paniati Paniati­, J., F. , (1988) , “legibility and comprehentioncomprehension of traffic sign symbols” , Proceeding of the human factors society-32th Annual Meeting.
 
-Sakol Sakol­, T. , Tawatchai Tawatchai­, L. , (2003) , “Dynamic Legibility of Strandard Thai Fonts on Traffic Highway Sign” , Journal of the Asian Design International Conference.
 
 
-Shinar Shinar­, D. , Vogelzang Vogelzang­, M. , (2013) , “Comprehension of traffic signs with symbolic versus text displays’ displays’­, Journal of Transportation Research Part F (Elsevier) , P.P.pp. 72-82.
 
-“United Nations Economic and Social Council ,Council”, (1968) , Vienna Convention on Road Sign and Signals , Technical Report United Nations Economic and Social Council.
 
-YANG YANG­, M. , WU WU­, L. , TANG TANG­, Ch. ,(2012), , “Study Of Influence Of Foreign Characters In Guide Signs On Legibility” , Journal of Highway and Transportation Research and Development (ASCE) , Vol.6 , No. 2.