ارزیابی نتایج آزمایش کشش غیر‌مستقیم مخلوط‌های آسفالتی نیمه گرم با استفاده از نرم افزار آباکوس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مهندسی عمران، واحد اهر، دانشگاه آزاد اسلامی، اهر، ایران

2 دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد، گروه مهندسی عمران، واحد اهر، دانشگاه آزاد اسلامی، اهر، ایران

چکیده

آزمایش کشش غیرمستقیم می تواند معیار خوبی در شناسایی رفتار و مشخصات مخلوط­های آسفالتی باشد. این رفتار می تواند در اشل آزمایشگاهی و یا با نرم افزار های المان محدود بررسی شود. در تحقیق حاضر آزمایش کشش غیر مستقیم بر روی نمونه های مخلوط های آسفالتی با فرض رفتار ویسکوالاستیک در نرم افزار آباکوس به صورت سه بعدی مدل سازی شده و نتایج حاصل از مدل سازی با نتایج آزمایشگاهی مقایسه گردیده است. برای مدل سازی آزمایش، 7 نمونه مخلوط آسفالتی به صورت توپر و از نوع تغییر شکل پذیر مدل شدند. نوارهای بارگذاری با در نظر گرفتن اینکه دارای سختی بالاتری نسبت به نمونه های مخلوط آسفالتی بودند از نوع فولادی و به صورت صلب انتخاب گردیدند. بار اعمال شده به صورت اندرکنش بین سطح نوارهای بارگذاری و نمونه، به نمونه­های مخلوط آسفالتی اعمال گردید. مدول برجهندگی لازم برای مدل سازی، توسط آزمایش مدول برجهندگی در دستگاه آزمایش کشش غیرمستقیم بدست آمد. ضرایب سری پرونی لازم برای تعریف رفتار ویسکوالاستیک نمونه های مخلوط آسفالتی با استفاده از نرم افزار DESIGN EXPERTو با روش سطح پاسخ انتخاب شدند. آنگاه، نتایج تغییرشکل عمودی حاصل از مدل سازی با نتایج آزمایشگاهی مقایسه شدند. مقایسه  نشان داد که ارتباط خوبی بین نتایج آزمایشگاهی و نتایج مدل سازی وجود دارد.
 

کلیدواژه‌ها


-جبروتی، ع و غفرانی، ع. (1394). "معرفی روش شناسی سطح پاسخ (Response Surface Methodology)"، چهارمین همایش ملی فن آوری های نوین شیمی و مهندسی شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان، خراسان رضوی، آذر ۱۳۹۴، ص. 1-11.
-حقیقی، ف، کریمی، ش، سجادی، ز و طالب پور، ز. (1392)،" آشنایی با نرم افزارهای کاربردی در علم شیمی"، هشتمین سمینار آموزش شیمی ایران، دانشکده شیمی دانشگاه سمنان، شهریور 1392، ص. 1-19.
-خانی، ع.، و گلی، ا.، (1395)، "مدلسازی رفتار آسفالت در شرایط الاستیک و ویسکوالاستیک تحت تحلیل دینامیکی"، دومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در عمران، معماری و مدیریت شهری، تهران، دانشگاه جامع علمی کاربردی، اردیبهشت 1395، ص. 1-5.
-رهروی، ع.، و صفدری، الف.، (1390)،" شبیه­سازی مواد ویسکوالاستیک در نرم­افزار ABAQUS، نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک ایران"، دانشگاه بیرجند، بیرجند، اردیبهشت 1390، ص. 1-4.
-طباطبائی، ع، اعرابی، س.، و خالدی، س.، (1393).
"­تحلیل ویسکوالاستیک اثر سرعت وسایل نقلیه بر پاسخ مخلوط آسفالتی گرم تحت بارکذاری تکراری به روش المان محدود"، دومین کنگره بین المللی سازه، معماری و توسعه شهری، دبیرخانه دائمی کنگره بین المللی سازه، معماری و توسعه شهری، تبریز، آذر ، ص. 1-4.
-عربانی، م.، و فردوسی، ب.،(۱۳۸۵)،" ارزیابی آزمایش خمش نیم دایره به عنوان روشی جدید برای تعیین مقاومت کششی بتن آسفالتی"، هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران، تهران، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده عمران،
18-20 اردیبهشت 1385، ص. 1-8..
-غنی زاده، ع.، و فخری، م.، (1392)،" تاثیر پارامتر های پالس بارگذاری بر مدول برجهندگی مخلوط های آسفالتی با استفاده از نظریه ویسکوالاستیک"، مهندسی حمل و نقل، سال پنجم، شماره اول، پاییز، ص. 1-12.
-منصوریان، الف. و عامری، م.، (۱۳۸۵)،" بررسی اثر روش تراکم بر مقاومت کششی، مدول برجهندگی و عمر خستگی نمونه­های آسفالتی با استفاده از آزمایش کشش غیر مستقیم"، هفتمین کنگره بین­المللی مهندسی عمران، تهران، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده عمران، اردیبهشت 1385، ص.1-3.
-یوسف دوست، س.، فرزانه، الف.، اسماعیلی، ع. و احمدی، الف. (1390)،"­بررسی آزمایشگاهی مدول برجهندگی، مقاومت کششی غیر­مستقیم و فشار تک محوری مخلوط­های آسفالت بازیافت شده با استفاده از کف قیر"، نشریه مهندسی عمران و نقشه برداری، دانشکده فنی، دوره 45، شماره7، اسفند ماه، ص. 4- 6.
-Hamzah, M.O., Golchin, B., Jamshidi, A. and Chailleux, E. (2015) “Evaluation of Rediset for use in warm-mix asphalt: a review of the literatures”, International Journal of Pavement Engineering, Vol. 16, pp. 809-831.
 
-Meyers, A.M. and Chawla, K.L. (2009) "Mechanical Behavior ofMaterials", 2th Edition, Cambridge University Press.