مدل سازی انتخاب خطوط هوایی با استفاده از مدل لوجیت چندگانه:فرودگاه بین المللی امام خمینی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه راه و ترابری، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

2 گروه راه و ترابری، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی، تهران، ایران

چکیده

در سال های اخیر افزایش تعداد مسافران هوایی و همچنین گسترش شهرها، معضلات فراوانی برای فرودگاه های اصلی شهرها ایجاد کرده است. از این رو آگاهی از نحوه انتخاب مسافران هوایی در رابطه با انتخاب خطوط هوایی و تحلیل این رفتارها، برای برنامه ریزی سفرهای هوایی، اتخاذ سیاست های آتی و همچنین توسعه فرودگاه ها بسیار حائز اهمیت است. در این مقاله سعی شده تا با استفاده از مدل لوجیت چند گانه، مدلسازی انتخاب خطوط هوایی توسط مسافران انجام پذیرد. شهر تهران براساس پتانسیل های موجود بخش هوایی، از مناطق مهم چند فرودگاهی دنیا بشمار می رود که برای توسعه ی هرچه بیشتر و کارآمدتر فرودگاه های خود، نیازمند مطالعات بیشتر در این حوزه می باشد. پیمایش های مذکور در قالب رجحان بیان شده، به شکل مصاحبه حضوری از مسافران فرودگاه امام خمینی انجام گرفته اند. پس از ساخت مدل مشخص گردید که پارامترهایی نظیر سن مسافران، تجربه استفاده از فرودگاه در گذشته، بهای بلیط از جمله مهمترین عوامل موثر در انتخاب خطوط هستند.

کلیدواژه‌ها