وضعیت پیوست فرهنگی اداره کل راه آهن استان اصفهان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان خوراسگان

2 مدیر راه آهن شرق کشور

چکیده

حمل و نقل، یکی از عوامل موثر در رشد و توسعه اقتصادی هر کشوری به شمار می‌رود. رعایت الزامات فرهنگی و پیوست های پیشنهادی در عرصه‌ حمل و نقل در حقیقت توجه به نیازهای مشتریان و افزایش رضایت مندی در حیطه سازمان را به دنبال دارد. بر اساس الگوی تیپ پیوست فرهنگی شورای عالی انقلاب فرهنگی رعایت الزامات فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در این راستا ضروری می باشد.تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از حیث روش توصیفی - پیمایشی بود. جامعۀ آماری تحقیق کارکنان ستادی اداره کل راه آهن اصفهان به تعداد 50 نفر بودند.ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه می باشد که روایی محتوایی آن با نظر اساتید بررسی و میزان پایایی پرسشنامه نیز از طریق آلفای کرونباخ در ابعاد فرهنگی،98/0 ، سیاسی92/0،اجتماعی،95/0 و اقتصادی،9/0 محاسبه گردید. داده های گردآوری شده در قالب نرم افزار20 spss تجزیه و تحلیل گردیدند.نتایج بیانگر رعایت پیوست فرهنگی ( 4/72 درصد) در حد قابل قبول و میانگین رعایت ابعاد چهارگانه به ترتیب ؛ اقتصادی، 88/3 ، سیاسی،52/3، اجتماعی، 5/3 و فرهنگی، 44/3 می باشد و بعد اقتصادی در رتبه اول و بعد فرهنگی رتبه چهارم را دارد.

کلیدواژه‌ها