ارائه یک مدل ریاضی برای زمانبندی وسایل نقلیه در سیستم‌های انبار متقاطع چندگانه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مهندسی صنایع، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 دانشیار، گروه مهندسی صنایع، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

3 دانشجوی دکتری، گروه مهندسی صنایع، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

10.22034/road.2021.67258

چکیده

این مقاله، بر روی زمانبندی وسایل حمل و نقل در یک مدل جامع تمرکز دارد. هدف از این تحقیق بررسی حوزه‌ای از مدیریت عملیات در سیستم‌های انبار متقاطع شامل ورود و خروج کامیون‌ها، دریافت و حمل اقلام از انبارها است. یک مدل چند هدفه با اهداف کمینه کردن مجموع هزینه‌های عملیاتی به همراه بیشترین توان عملیاتی سیستم انبار متقاطع و مجموع کل زمان عملیات‌ها ارائه شده است. هم‌چنین به‌منظور نزدیکی هر چه بیشتر مدل با شرایط واقعی، انبار متقاطع چندگانه فرض شده است. مدل برنامه‌ریزی عدد صحیح مختلط با اهداف چندگانه برای زمانبندی باراندازها با توجه به محدودیت در ظرفیت پیشنهاد شده و به‌منظور حل مدل ارائه شده از الگوریتم ژنتیک مرتب‌سازی نامغلوب کنترل شده استفاده شده است. هدف از طراحی روش فوق، دستیابی هر چه بیشتر به جواب‌های بهینه سراسری یا پارتو است. جهت همگرایی سریع‌تر الگوریتم از روش تاگوچی برای تنظیم پارامترها استفاده شده است. در نهایت نتایج حاصل از حل مدل ارائه و تفسیر شده است.

کلیدواژه‌ها


- کشتزاری، م.، (1391)، "ارائه یک الگوریتم فرا ابتکاری ترکیبی برای مساله زمانبندی وسایل نقلیه در یک سیستم انبار عبوری"، نهمین کنفرانس بین­امللی مهندسی صنایع.
-حسینی، س.م.ح.، س.م. حسن، خ. علیایی، (1394)، "مدل‌سازی ریاضی مسأله مکان‌یابی- مسیریابی با در نظر گرفتنظرفیت"، تنوع و محدودیت تردد وسایل حمل و نقل و توسعه یک مدل حل مبتنی بر الگوریتم کلونی مورچگان" نشریه پژوهش­های مهندسی صنایع در سیستم­های تولید، دوره3، شماره5، ص. 91-105.
- خدابنده، م.، س.ر. حجازی  و م. راستی­برزکی، (1392)، "یک الگوریتم ژنتیک برای مساله زمانبندی یکپارچه تولید و توزیع با در نظرگرفتن مسیریابی در زنجیره تامین، نشریه پژوهش­های مهندسی صنایع در سیستم­های تولید، دوره 1، شماره 2، ص. 167-181.
-­Agustina, D., C. Lee, and R. Piplani,  (2010), “A Review: Mathematical Modles for Cross Docking Planning. International Journal of Engineering Business Management”, 2(2), pp. 47-54.
- Alpan, G., R. Larbi, and B. Penz, (2011), “A bounded dynamic programming approach to schedule operations in a cross docking platform”, Computers & Industrial Engineering, 60(3), pp. 385-396.
- Apte, U.M. and S. Viswanathan, Effective cross docking for improving distribution efficiencies. International Journal of Logistics, 2000. 3(3), pp. 291-302.
- Deb, K. and T. Goel., (2001), “ Controlled elitist non-dominated sorting genetic algorithms for better convergence”, in International Conference on Evolutionary Multi-Criterion Optimization, Springer.
-­Deb, K.,  (2001), “Multi-objective optimization using evolutionary algorithms. Vol. 16. John Wiley & Sons.
-­Dondo, R. and J. Cerdá,  (2014), “A monolithic approach to vehicle routing and operations scheduling of a cross-dock system with multiple dock doors”, Computers & Chemical Engineering, 63, pp. 184-205.
-­Gümüş, M. and J.H. Bookbinder,  (2004), “Cross‐docking and its implications in location‐distribution systems”, Journal of Business Logistics, 25(2), pp. 199-228.
-­Jayaraman, V. and A. Ross,  (2003), “A simulated annealing methodology to distribution network design and management”, European Journal of Operational Research, 144(3), pp. 629-645.
-­Konur, D. and M.M. Golias,  (2013), “Analysis of different approaches to cross-dock truck scheduling with truck arrival time uncertainty”, Computers & Industrial Engineering, 65(4), pp. 663-672.
-­Morais, V.W., G.R. Mateus, and T.F. Noronha,  (2014), “Iterated local search heuristics for the vehicle routing problem with cross-docking”, Expert Systems with Applications, 41(16), pp. 7495-7506.
-­Mosheiov, G., (1998), “Vehicle routing with pick-up and delivery: tour-partitioning heuristics”, Computers & Industrial Engineering, 34(3), pp. 669-684.
-­Rohrer, M., (1995), “Simulation and cross docking”, in Simulation Conference Proceedings.
-­Sung, C.S. and S.H. Song, (2003), “Integrated service network design for a cross-docking supply chain network. Journal of the Operational Research Society, 54(12), pp. 1283-1295.
-­Taguchi, G., (1986), “Introduction to quality engineering: designing quality into products and processes”.
-­Van Belle, J., et al., (2013), “A tabu search approach   to the truck scheduling problem with multiple docks and time windows”, Computers & Industrial Engineering, 66(4): pp. 818-826.
-­Wurz, A., (1994), “Cross docking is workable today”, Autom ID News, 10(5), pp. 56-57.
-­Yu, W. and P.J. Egbelu, (2008), “Scheduling of inbound and outbound trucks in cross docking systems with temporary storage. European Journal of Operational Research, 184(1), pp. 377-396.
 
-­Yu, W., (2002), “Operational strategies for cross docking systems”.