بررسی تاثیر روش ارجاع کار در بخش اداری بر بهره وری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده راهور

2 هیات علمی مرکز تحقیقات راه، مسکن شهرسازی

چکیده

بهره وری در بخش اداری کشور یکی از موضوعاتی است که بسیار مورد توجه مردم و مسئولان قرار داشته و در این خصوص فعالیتهای زیادی صورت می‌گیرد. در این مقاله سعی شده تا به این موضوع با استفاده از روابط ریاضی و با توجه به ساختار اداری اکثر ادارات کشور پرداخته شود. در این تحقیق از طریق مصاحبه با کارکنان و مدیران بخشهای اداری اداره کل راه و شهرسازی استان کرمانشاه، نحوه ارجاع کارهای مختلف در این اداره بررسی و مشخص گردید که ارجاع کارها به صورت درختی از مدیران به کارشناسان صورت می‌گیرد. روابط ریاضی مربوط به زمان انجام کارها و بهره‌وری کارکنان تهیه و براساس احتمال انجام درست کارها و تعداد ارجاعات تحلیل حساسیت شدند. سپس این روابط با مقادیر مختلف مقداردهی شده و در نمودارهای مربوطه نشان داده شد که با افزایش تعداد ارجاعات و کاهش احتمال انجام درست کارها، زمان متوسط انجام هر کار به صورت نمایی افزایش و شاخص بهره وری به صورت نمایی کاهش می یابد. بر این اساس پیشنهاد شده تا مدیران با دقت بیشتری کارها را به کارشناسان تفهیم کرده و تا جای ممکن، با ارجاع مستقیم کارها به کارشناسان مربوطه، تعداد ارجاعات را کاهش دهند.

کلیدواژه‌ها