ارزیابی کارایی عملکرد فرودگاه های بین المللی کشور با استفاده از تکنیک VFB-DEA

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

پردیس فارابی دانشگاه تهران، ایران، قم

چکیده

کسب اطمینان از ارایه بهترین و کیفی ترین خدمات در بخش حمل و نقل هوایی، مستلزم ارزیابی عملکرد فرودگاه های کشور می باشد. هدف از انجام این پژوهش ارزیابی کارایی عملکرد و رتبه‌‌بندی فرودگاه‌‌های بین‌المللی کشور با در نظر گرفتن همکاری میان آن‌‌ها با استفاده از تکنیک VFB-DEA‌ می‌‌باشد. این پژوهش از دید هدف، کاربردی، از دیدگاه نوع داده، کمی و از نظر شیوه گردآوری داده ها، توصیفی پیمایشی می باشد. چارچوب ارزیابی فرودگاه ها از مبانی نظری و پیشینه پژوهش استخراج گردید، این چارچوب دارای 4 بعد، 6 مؤلفه و 14 شاخص می باشد که متغیرهای ورودی و خروجی ارزیابی فرودگاه ها را تشکیل می دهند که شامل 9 متغیر ورودی و 5 متغیر خروجی می باشد. این پژوهش 9 فرودگاه بین المللی کشور را مورد ارزیابی قرار می دهد. اطلاعات فرودگاه ها از طریق سامانه شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی کشور جمع آوری گردید و توسط تکنیک تحلیل پوششی داده ها با مرز مجازی همکارانه (VFB-DEA) در نرم افزار LINGO 11 مدل‌سازی گردید. با استفاده از این تکنیک میزان کارایی هر فرودگاه با استفاده از همکاری با فرودگاه های دیگر مشخص گردید و میزان کارایی فرودگاه ها بر اساس این همکاری برآورد گردیده است. یافته های این پژوهش رتبه های فرودگاه ها را براساس میزان کارایی نمایان می سازد و پیشنهاداتی را در همکاری هر فرودگاه با فرودگاه های دیگر ارائه می دهد. سپس پیشنهاد‌‌هایی کاربردی و پژوهشی حاصل از انجام پژوهش برای پژوهشگران آینده با توجه به تجربیات ارائه گردیده است.

کلیدواژه‌ها