نقش پراکنش کاربری‌ اراضی بر سفرهای دورن شهری جهت ساماندهی ترافیک شهر گرگان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه گلستان

2 گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، گرایش برنامه ریزی مسکن، دانشگاه گلستان، گرگان

3 دانشجو دکتری تربیت مدرس، برنامه ریزی روستایی

چکیده

برنامه‌ریزی کاربری اراضی به عنوان قلب فرآیند برنامه‌ریزی شهری در ترافیک شهری نقش اساسی دارد به گونه‌ای که نحوه چیدمان کاربری‌ها و توزیع فعالیت‌ها در سطح شهر، از عوامل تاثیر گذار بر سیستم حمل و نقل شهری است. هدف از این تحقیق بررسی و ارزیابی ارتباط و میزان تأثیرگذاری کاربری‌های جاذب سفر در سطح مناطق و نواحی بر سیستم حمل و نقل درون شهری گرگان می‌باشد. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و روش تحقیق آن توصیفی - تحلیلی است. روش جمع آوری داده‌ها و اطلاعات مورد نیاز پژوهش به صورت مراجعه به ادارات به خصوص شهرداری برای نقشه کاربری اراضی شهر گرگان و مطالعه و تطبیق میدانی بوده است. مطالعات انجام شده نشان می دهد که منطقه 1 شهر گرگان که منطبق بر بافت پرازدحام و شلوغ می‌باشد 47% از کاربری های جاذب سفر را در خود جای داده است که بیش از 43% کاربری‌های جاذب سفر منطقه یک به کاربری اداری اختصاص دارد. همچنین منطقه سه شهر گرگان دارای کمترین تمرکز کاربری‌های جاذب سفر با 24% و مساحت 101.3 هکتار در سطح شهر می‌باشد. عمده کاربری جاذب سفر در این منطقه کاربری اداری 8/40 هکتار و سپس کاربری آموزشی 7/23 هکتار می باشند. کاربری‌های جاذب سفر در منطقه دو پس از منطقه یک شهر گرگان دارای بیشترین تمرکز در سطح شهر با 29% و مساحت 121.3 هکتار می‌باشد.

کلیدواژه‌ها