بررسی آزمایشگاهی تاثیر الیاف مصنوعی و ضایعاتی بر مقاومت فشاری خاک تثبیت شده با سیمان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه مهندسی زلزله و ژئوتکنیک، دانشکده مهندسی عمران و نقشه برداری، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته، کرمان، ایران

چکیده

در این تحقیق تاثیر درصدهای مختلف الیاف مصنوعی پلی پروپیلن و همچنین الیاف ضایعاتی تایر فرسوده و نخل خرما بر خصوصیات تراکمی و مقاومتی خاک ماسه رس دار مورد بررسی قرار گرفت. آزمایشهای حدود اتربرگ،‌ تراکم استاندارد و مقاومت فشاری محدود نشده بر روی چهار سری از این نمونه ها با دوره های زمانی عمل آوری مختلف انجام شد. نتایج آزمایش تراکم نشان دهنده ی کاهش وزن مخصوص خشک حداکثر با افزودن هر سه الیاف و افزایش آن با افزودن سیمان می باشد. از طرفی رطوبت بهینه با افزودن الیاف لاستیک کاهش،‌ اما با افزودن سیمان، الیاف نخل خرما و یا الیاف پلی پروپیلن افزایش یافت. الیاف نخل خرما، بیشترین تاثیر را بر روی وزن مخصوص خشک حداکثر نمونه ها با کاهش 7 درصدی آن نشان داد. نتایج آزمایش مقاومت فشاری محدود نشده، نشان دهنده ی افزایش 26 درصدی مقاومت فشاری نمونه های ساخته شده با الیاف لاستیک تا مقدار 5/0 درصد وزنی آنها می باشد. درحالیکه در نمونه های ساخته شده با الیاف نخل خرما، مقاومت فشاری با افزایش این الیاف به طور مرتب تا مقدار 5/1 درصد و به میزان 38 درصد افزایش پیدا کرد. همچنین در نمونه های ساخته شده با الیاف پلی پروپیلن، مقاومت فشاری با افزودن یک درصد الیاف به مقدار 36 درصد افزایش یافت. بنابراین در میان سه الیاف استفاده شده، الیاف نخل خرما بیشترین تاثیر را بر روی مقاومت فشاری تک محوری داشته است،‌ در حالیکه بیشترین میزان تاثیر در جابجایی حداکثر مربوط به الیاف پلی پروپیلن بوده است.

کلیدواژه‌ها