مدلسازی فراوانی تصادفات در تقاطعات سه شاخه شهری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی عمران, دانشگاه پیام نور تهران, ایران

2 پیام نور مرکز تهران شمال فنی و مهندسی

چکیده

یکی از روشهای تحلیل ایمنی در تقاطعات، ایجاد مدل های پیشبینی تصادفات با استفاده از مدلهای رگرسیونی پواسون و دوجمله ای منفی است. هر چند که استفاده از رگرسیون دوجمله ای منفی بدلیل رسیدگی به بیش پراکندگی داده ها ارجحیت دارد. اما تحقیق حاظر در ابتدای راه به جهت مدلسازی تصادفات تقاطعات شهری، هر دو مدل را مورد ارزیابی قرار می دهد. پس از آزمون مدل ها با معیارهای آکایک، انحراف و لگاریتم درستنمایی، مدل رگرسیون دوجمله ای منفی برازش بهتری نشان داد و به عنوان مدل بهتر انتخاب شد. برای مدلسازی، از داده های یک دوره 5 ساله از تصادفات رخ داده در تقاطعات سه شاخه شهر بروجرد استفاده شده است. متغیرهای ورودی در مدل پس از انجام آزمون ارزیابی معناداری انتخاب شد. این متغیرها شامل تعداد خطوط عبوری، تعداد خطوط گردش به راست با جزیره ترافیکی و زاویه تقاطع بود. پس از انتخاب متغیرها، دقت مدل نیز مورد بررسی قرار گرفت. برای معتبرسازی مدل از معیارهای R^2، خطای جذر میانگین مربع، میانگین خطای مطلق و میانگین قدر مطلق درصد خطا استفاده شد. پس از ارزیابی دقت مدل در پیشبینی تصادفات، مشخص شد که مدل برای ارزیابی تصادفات نتایج قابل قبولی ارائه می دهد اما برای پیشبینی تصادفات، نتایج از دقت بالایی برخوردار نیست(R2 = 0.52). مقدار R2 برای مدل نشان می دهد که پیشبینی ها دقت بالایی نخواهند داشت اما هنوز پیشبینی های قابل قبولی می تواند ارائه دهد.

کلیدواژه‌ها