بررسی عوامل مؤثر بر برون سپاری سازمان های حمل و نقل شهرهای همتراز با شهر شاهین شهر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری / دانشگاه آزاد اسلامی مرکز یزد

2 شهردار شاهین شهر

3 دکتری ژئومورفولوژی ، دانشیار گروه سنجش از دور و GIS ‌، دانشگاه آزاد اسلامی یزد

4 کارشناس شهرداری شاهین شهر

چکیده

رکود اقتصادی و ورشکستگی در صنایع مختلف به خصوص در بخش حمل و نقل منجر به این شده است تا سازمانها به فکر رفع موانع اقتصادی و عبور از بحران باشند. در این خصوص سازمانهای حمل و نقل باید شگردهای مدیریت تغییر را به گونه ای بیاموزند که در تلاطمات محیطی، آسیب کمتری دیده و سمت گیری آنها باید در راستای کیفیت برتر، بهره وری بیشتر و هزینه های اداری پایین تر باشد.
در این پژوهش سعی بر آن است تا استراتژی برون سپاری به عنوان ابزاری برای ارتقای سازمان حمل و نقل شهرداری شاهین شهر معرفی و از تلفیق آن با تحلیل پوششی داده ها، ابزاری برای سازمانهای حمل و نقل شهرهای همتراز با شهر شاهین شهر مهیا شود از این رو، پژوهش حاضر از ابعاد فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی مورد بررسی قرار گرفته است. جامعه آماری تحقیق را 25 نفر از افراد خبره و صاحب نظر و مدیران عامل سازمانهای حمل و نقل شهرهای همتراز با شهر شاهین شهر، 25 نفر رانندگان و 255 نفر از شهروندان این شهرها تشکیل داده اند. برای آزمون فرضیه های تحقیق، از آزمون های کولموگروف- اسمیرنوف (آزمون نرمالیته)، - t تک نمونه ای، آزمون فریدمن و آزمون ANOVA استفاده شده است. نتایج مطالعات پژوهش حاضر نشان داد که همه عوامل بازدارنده فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی در برون سپاری سیستم حمل و نقل شهری مؤثرند.

کلیدواژه‌ها