اثر جهت پذیری زلزله ی حوزه نزدیک و دور با در نظرگیری اندرکنش خاک و سازه پایه پل (مطالعه موردی پل چالوس)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی/واحد خلیج فارس مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی، بندرعباس، ایران

2 همکار پروژه/واحد خلیج فارس مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی، بندرعباس، ایران

چکیده

پل‌ها، یکی از سازه‌های مهم از شریان‌های حیاتی می‌باشند. در دهه‌ی اخیر، استفاده از پل‌های تک‌پایه به طرز چشم‌گیری در ساخت پل‌ها موردتوجه قرارگرفته است. میزان خرابی ایجادشده در پل‌های تک‌پایه در هنگام وقوع زلزله به عوامل بسیاری ازجمله مکانیسم شکست، اثر جهت‌پذیری ، نوع خاک و همچنین خصوصیات شمع و پایه‌ی پل مانند ارتفاع شمع، طراحی پایه‌ها و شمع و ... بستگی دارد. اهداف این پژوهش بررسی زلزله‌های حوزه نزدیک و دور بر روی پاسخ شمع‌ها و پایه‌های پل هست. زمانی که زلزله‌ی موردپژوهش از نوع زلزله‌ی نزدیک به گسل باشد، خاک و سازه می‌توانند وارد محدوده‌ی پلاستیک شده و این دو عامل، بر روی پاسخ سازه تأثیر می-گذارند که در این پژوهش، موارد ذکرشده مدنظر قرار گرفته‌شده‌اند. در این راستا، با استفاده از زلزله‌ها‌ی حوزه نزدیک با جهت-پذیری و بدون جهت‌پذیری بر روی خاک چسبنده‌ی نرم و سفت در محیط OPENSEES به بررسی تحلیل غیرخطی تاریخچه‌ی زمانی پایه‌ی پل همراه با شمع پرداخته‌شده است. پایه‌ی پل همراه با شمع به‌صورت پلاستیک و با مدل المان فایبری در نرم‌افزار تعریف گردیده است. ارتفاع سازه 40 متر است که 30 متر آن در زیر خاک قرار دارد. محیط خاک نیز به صورت غیر خطی با 50 متر ارتفاع در نظر گرفته شده است. نتایج نشان می‌دهد، زلزله‌های حوزه نزدیک با شتاب g8/0، مقدار 2% تغییرمکان پسماند در پایه بر جای می‌گذارد.

کلیدواژه‌ها