بررسی تأثیر رفتار رانندگان وسایل نقلیه سنگین بر ایمنی مسیرهای دوخطه دوطرفه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه راه و ترابری، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی زنجان

چکیده

یکی از انواع وسایل نقلیه که نقش بسزایی در میزان تصادفات ترافیکی در ایران دارد وسایل نقلیه سنگین می-باشند. مطابق با آمار‌های موجود یکی از انواع وسایل نقلیه‌ای که منجر به ایجاد بیش از 8 درصد از تصادفات ترافیکی می‌گردند وسایل نقلیه سنگین می‌باشند که حدود 15 درصد از مرگ و میر ناشی از تصادفات را به خود اختصاص داده است. همچنین مطابق با آمار های موجود عامل 70 درصد از تصادفات ترافیکی در ایران انسان می‌باشد، بنابراین رانندگان وسایل نقلیه سنگین می‌توانند بسیار تاثیرگذار در ایجاد تصادفات باشند. در این تحقیق با مشخص شدن تاثیر خطای انسانی رانندگان وسایل نقلیه سنگین بر روی میزان تصادفات سعی می-گردد خطاهای اصلی شناسایی گردد و مشخص شود که کدام خطا بیشترین تاثیر را بر روی تصادفات دارد و همچنین رابطه بین خطاها و تعداد تصادفات بیان می‌گردد. جامعه آماری در این پژوهش رانندگان وسایل نقلیه سنگین می‌باشند و منطقه مورد مطالعه جاده قدیم محور زنجان-قزوین در سال 1397 است. نتایج نهایی نشان می‌دهند که می توان با استفاده از یک مدل ریاضی برگرفته شده از پارامتر های عدم رعایت قانون، مشکلات روحی و روانی و خستگی راننده میزان تصادفات را پیش بینی نمود. یا به عبارت دیگر افزایش یا کاهش به میزان یک واحد از پارامتر های مذکور می توانند میزان تصادفات را در مسیر مورد مطالعه افزایش یا کاهش دهند.

کلیدواژه‌ها