انتخاب روش اجرایی پل های خاص راه آهن با استفاده از شاخص ارزش (مطالعه موردی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 آموزشکده فنی و حرفه ای سما، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرمانشاه، کرمانشاه، ایران

2 دانشیار، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

3 گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران

چکیده

اجرای پل های خاص راه آهن با توجه به شرایط و ساختگاه پل و گزینه های متفاوت اجرایی از اهمیت بسزایی برخوردار است. در بررسی نوع اجرای پل کیلومتر 236+125 راه آهن کرمانشاه-خسروی ابتدا شرایط زمین شناسی منطقه مورد بررسی قرار گرفته و سیستم های متداول اجرایی شامل تیرهای بتنی پیش ساخته پیش تنیده، تیرهای فلزی پیش ساخته، بتن پیش تنیده سگمنتال درجاریز با روش اجرای طره آزاد، تیرورقه ای فولادی، تیرهای باکس فلزی و خاکریز به همراه آبروی طاقی ارزیابی شدند؛ سپس هر یک از روش ها با استفاده از شاخص ارزش و معیارهای هزینه تمام شده ساخت، هزینه نگهداری در طول مدت بهره برداری، زیبایی ظاهری و چشم انداز پل، سهولت اجرا و سرعت اجرا امتیازدهی شدند و نهایتاً پل با 13دهانه 30متری تیر بتنی پیش تنیده پیش ساخته که حائز بالاترین شاخص ارزش نسبت به گزینه های دیگر بود به عنوان گزینه اجرایی از نظر فنی و اقتصادی انتخاب گردید.

کلیدواژه‌ها