توجیه فنی بکارگیری نقش مشخصات بار و مصالح در افزایش عمر خستگی روسازی آسفالتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه عمران، واحد ارومیه، دانشگاه آزاد اسلامی، ارومیه، ایران

2 باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد تبریز،دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

چکیده

خرابی خستگی یکی از شایع‌ترین خرابی‌هایی است که در روزسازی‌های انعطاف‌پذیر بصورت ترکهای خستگی که عموما به ترک‌های پوست سوسماری موسوم هستند ظاهر می‌شود. در این تحقیق هدف بررسی حساسیت عمر خستگی روسازی‌های انعطاف‌پذیر نسبت به مشخصات بارهای وارده و همچنین مشخصات سیستم روسازی است. برای این منظور از روش شبیه سازی کامپیوتری سیستم روسازی تحت بارهای وارده استفاده شده است. بدلیل اینکه عموماً نرم‌افزار‌های مدل‌سازی روسازی موجود بر اساس یکی از دو روش تئوری ارتجاعی لایه‌ای و یا اجزا محدود تدوین شده‌اند. در این تحقیق از هر دو روش استفاده شده است به این ترتیب امکان مقایسه نتایج این دو روش نیز میسر شده است. برای این منظور از نرم‌افزار KENLAYER (مبتنی بر تئوری ارتجاعی لایه‌ای) و MICHPAVE (مبتنی بر اجزا محدود) برای تحلیل روسازی استفاده شده و برای پیش‌بینی عمر خستگی نیز از مدل ارائه شده توسط انیستیتو آسفالت استفاده گردیده است همچنین از مشخصات بار دو پارامتر مقدار (بزرگی) و هندسه (شکل) بار و از مشخصات سیستم روسازی پارامترهای ضخامت و ضریب ارتجاعی لایه آسفالت رویه ضخامت و ضریب برجهندگی لایه مصالح سنگی (اساس) و ضریب برجهندگی بستر در نظر قرار گرفته شده‌اند. برای تعیین مقدار تاثیر هر یک از این پارامترها از یک سیستم روسازی سه لایه‌ای (شامل لایه آسفالتی، اساس و خاک بستر) تحت مقادیر و اشکال مختلف بار (محور ساده با چرخ تک و جفت و محور تاندوم) استفاده شده و با استفاده از نرم افزارها وانجام تحلیل پارامتری مقدار حساسیت عمر خستگی بر هر یک از این پارامترها مشخص شده است.

کلیدواژه‌ها