تعیین ظرفیت گردش‌ به‌ چپ در تقاطع‌های چراغ‌دار با استفاده از مدل‌سازی و شبیه‌سازی جریان ترافیک

نویسندگان

1 استادیار، دانشکده عمران و حمل‌ونقل، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشیار، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه زنجان، ایران

3 دانش آموخته کارشناسی ارشد، دانشکده عمران و حمل‌ونقل، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

عملکرد چراغ‌های راهنمایی در فازبندی مناسب ضمن کاهش تأخیر، باید سطح بالایی از ایمنی را نیز تامین نماید. در تقاطع­های چراغ‌دار حرکت گردش‌به‌چپ، زمان­برترین و پیچیده­ترین حرکت است که می‌تواند به‌صورت «محافظت‌شده»، «محافظت نشده» و ترکیبی از «محافظت‌شده- محافظت نشده» برنامه­ریزی شود. جمع­آوری داده­های مورد نیاز برای تعداد قابل توجه متغیرهای محاسبه ظرفیت حرکت گردش‌به‌چپ در تقاطع­های چراغ‌دار به روش کتاب راهنمای ظرفیت راه‌ها(HCM)  زمان­بر و برای تصمیم­گیری­های سریع امکان­پذیر نیست. لذا شناسایی متغیرها موثرتر و دست­یابی به روشی سریع در این خصوص، مسئله پژوهش است. بنابراین هدف اصلی این پژوهش بررسی عوامل تأثیرگذار بر روی حجم عبوری حرکت گردش‌به‌چپ و ارائه‌ی یک رابطه‌ی ساده با تعداد متغیرهای کمتر نسبت به روش HCM برای محاسبه‌ی حجم گردش‌به‌چپ و تشخیص فازبندی این حرکت است. در این مطالعه از اطلاعات دو تقاطع چراغ­دار شهر اصفهان استفاده ‌شده­است. نتیجه حاصل از ساخت مدل­های مختلف و آزمون­های آماری منجر به ارایه «یک مدل لگاریتمی تک متغیره ساده برای تعیین حجم عبوری گردش‌به‌چپ» بر پایه­ی «حجم جریان مخالف، تعداد خطوط جریان مخالف و درصد زمان سبز» شده­است. این مدل مقادیر بحرانی حجم عبوری را در صورت نیاز به فاز گردش‌به‌چپ محافظت‌شده مشخص می‌کند. مدل بر پایه‌ی مشاهدات صورت گرفته از دنیای واقعی ایجاد شده و اعتبار سنجی مدل بر پایه‌ی روش HCM انجام‌ شده­است. همچنین نتایج نشان می‌دهد مدل پیشنهادی تشابه زیادی با مقادیر مشاهده‌شده دارد. در پایان تقاطع‌های موردنظر از طریق نرم­افزار شبیه‌ساز AIMSUN مدل‌سازی شده و حجم بحرانی حرکت گردش‌به‌چپ در حالت فاز محافظت‌شده براساس شاخص‌ها به‌دست‌آمده است
 
 

کلیدواژه‌ها


-Agent, K.R., (1979), “An Evaluation of Permissive Left-turn Phasing. Research Report 519”. Kentucky Department of Transportaion, Frankfort, K.
-­Agent, K.R., (1985), "Guidelines for the Use of Protected/Permissive Left-turn Phasing", Report UKTRP-85-19. Kentucky Transportation Center, University of Kentucky, Lexington, KY.
-­Agent, K, Stamatiadis, N, Dye, B., (1995),
"­Guidelines for the Installation of Left-Turn Phasing", Report KTC-95-23. Knetucky Transportation Research Center, University of Kentucky, Lexington, KY.
-­Al-Kaisy, A. F., & Stewart, J. A., (2001), “New approach for developing warrants of protected left-turn phase atsignalized intersections Transportation Research Part A: Policy and Practice”, 35(6), pp.561-574.
- Chen, L., Chen, C., & Ewing, R. (2015),
“Left-turn phase: Permissive, protected, or both? A quasi-experimental design in New York City”.
-Cottrell, B.H. (1985), "Guidelines for Exclusive/Permissive Left-turn Signal Phasing", Research Report VHTRC 85-R19. Virginia Highway & Transportation Research Council, Charlottesville, VA.
-Craus, J., & Mahalel, D. (1986), “Analysis of operation and safety characteristsics of
left-turn lanes”. ITE journal, 56(7),
pp.34-39.
-Dion, F., Rakha, H., & Kang, Y. S. (2004), “Comparison of delay estimates at
under-saturated and over-saturated pre-timed signalized intersections”. Transportation Research Part B: Methodological, 38(2),
pp.99-122.
-Koonce, P., (2008), “Traffic signal timing manual (No. FHWA-HOP-08-024)”. United States. Federal Highway Administration.
- Levinson, H. S. (1989), “Capacity Of Shared Left-Turn Lanes-A Simplified Approach” Transportation Research Record.
- Stamatiadis, N., Tate, S., & Kirk, A. (2016), “Left-turn phasing decisions based on conflict analysis”. Transportation Research Procedia, 14, pp.3390-3398.
- Transport Research Board. (2010), “Highway Capacity Manual (HCM)”. Washingthon DC.
-Yanxi, H., & Xiaoguang, Y. (2013), “Research on the Delay in Signalized Intersection with Left-turn Special Phase”. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 96, pp. 2211-2218.