امکان‌سنجی استفاده از براده‌های ضایعات فلزی در آسفالت گرم و تاثیرآن بر پارامترهای مارشال، شیارشدگی و ضریب اصطکاک

نویسندگان

1 گروه عمران، واحد نوشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، نوشهر، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه عمران، واحد نوشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، نوشهر، ایران

چکیده

این پژوهش به منظور بررسی تاثیر استفاده از سه نوع براده فلزی آهن، چدن و آلومینیوم بر پارامترهای مارشال مخلوط آسفالتی گرم، مقاومت شیار شدگی و ضرایب اصطکاک مخلوط آسفالتی انجام گرفته است. به این منظور مقادیر 5، 10، 15، 20 و 25 درصد از هرکدام از براده­های مذکور به مخلوط آسفالتی اضافه شد و پس از انجام تراکم، مقادیر استحکام، نرمی، فضای خالی مصالح، فضای خالی پر شده با قیر، دانسیته و فضای خالی آسفالت با استفاده از تجهیزات آزمایش مارشال اندازه گیری شد. لازم به ذکر است که علاوه بر اندازه گیری پارامتر­های فوق، آزمایش‌های اثر جای چرخ وآزمایش تعیین ضرایب اصطکاک به ترتیب برای اندازه­گیری مقاومت شیار شدگی و مقاومت لغزشی مخلوط‌ها انجام گرفت. نتایج حاصل از آزمایش‌های مارشال نشان داد که افزودن براده‌های فلزی به خصوص چدن و آهن، دارای تاثیر مثبت بر پارامترهای مارشال بوده است. اما در درصدهای مختلف، این افزودنی‌ها عملکرد متفاوتی در تغییر پارامتر­های مارشال داشته اند. نتایج آزمایش مقاومت شیارشدگی نشان می‌دهد که افزودن 5 درصد براده آهن و چدن دارای تاثیر مثبتی در کاهش عمق شیار بوده است. اما افزایش درصد این افزودنی‌ها دارای عملکرد معکوس می‌باشند و موجب افزایش عمق شیار شدگی نسبت به حالت پایه می‌شوند. در نهایت نتایج آزمایش مقاومت اصطکاکی نشان دادکه اضافه کردن براده­های فلزی آهن و چدن موجب افزایش ضرایب اصطکاک نمونه‌ها می‌شود.
 

کلیدواژه‌ها


-رضوان، م. و ایزدی، ا. (1394)، "بررسی اثر نانواکسیدهای آهن و آلومینیوم بر کاهش حساسیت رطوبتی مخلوط آسفالتی گرم"، مهندسی زیر ساختهای حمل و نقل، دوره 1، شماره 4، زمستان 1394، ص. 93-102.
-زیاری، ح.، دیواندری، ح. و افشین، ا. (1396)، "ارزیابی عملکرد مخلوط های آسفالتی اصلاح شده با الیاف شیشه و بازالت" فصلنامه علمی ترویجی جاده، دوره 25، شماره 92، پاییز 1396، ص  61-74.
-دیواندری، ح. و شعبانی، م. (1395)، " بررسی عملکرد مخلوط آسفالتی اصلاح شده با الیاف شیشه"، کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم مهندسی، ترکیه، استانبول، دانشگاه استانبول.
-خبر گزاری مهر، (1396).
-عامری، م.، شفیع پور، ا. و احدی، م. (1391)، "بررسی میدانی و آزمایشگاهی تأثیر دانه بندی بر مقاومت اصطکاکی رویه های آسفالتی " فصلنامه علمی ترویجی جاده، دوره 27، شماره71، ص 163-173.
-سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور. (1390)، "آیین نامه روسازی آسفالتی راه های ایران ( نشریه 234)"، تجدید نظر اول، وزارت راه و شهرسازی، موسسه قیر و آسفالت-پژوهشکده حمل و نقل.
-عامری، م.، زارعی، ذ. و جهانیان، ح. (1387)، "بررسی کاربرد سرباره فولاد در مخلوط‌های آسفالتی گرم" چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران، دانشگاه تهران.
-عربانی، م. و میر عبد العظیمی، س. (1388)، "بررسی آزمایشگاهی تاثیر پودر آهن ضایعاتی در کاهش پدیده خزش روسازی‌های آسفالتی" هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران، دانشگاه شیراز، شیراز.
-فریدونی، ا. و دیواندری، ح. (1395)، "امکان سنجی استفاده از براده آهن ضایعاتی در ساخت مخلوط‌های آسفالت گرم (H.M.A)"، چهارمین کنگره بین المللی مهندسی عمران، معماری و توسعه شهری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران.
-میرعبدالعظیمی، س. و عربانی، م. (1390)، "ارزیابی آزمایشگاهی شیارشدگی در مخلوط‌های آسفالت شیشه‌ای"  ششمین کنگره ملی مهندسی عمران، دانشگاه سمنان، سمنان.
-نیازی، ی. (1390)،"­مهندسی روسازی: اصول طراحی، تحلیل، تعمیر و نگهداری و بهسازی روسازی­های آسفالتی"، مشهد: نشر نما: جهان فردا، چاپ اول.
-Ajam, H., Gómez-Meijide, B., Artamendi, I., and Garcia, A. (2018), "Mechanical and healing properties of asphalt mixes reinforced with different types of waste and commercial metal particles", Journal of Cleaner Production, 192, pp. 138-150.
-Alataş, T., Yilmaz, M., and Kök, B. V. (2018)," Determination of the Resistance of Hot Mix Asphalt Samples Prepared under Different Conditions against Wheel Tracking", Fırat University Turkish Journal of Science & Technology, 13(1), pp.105-111.
-Domingos, M. D. I., Faxina, A. L., and Bernucci, L. L. B. (2017), "Characterization of the rutting potential of modified asphalt binders and its correlation with the mixture’s rut resistance", Construction and Building Materials, 144, pp. 207-213.
-Giustozzi, F., Mansour, K., Patti, F., Pannirselvam, M., and Fiori, F. (2018) "Shear rheology and microstructure of mining material-bitumen composites as filler replacement in asphalt mastics", Construction and Building Materials, 171, pp. 726-735.
-Javilla, B., Mo, L., Hao, F., Shu, B., and   Wu, S. (2017), "Significance of initial    rutting in prediction of rutting development           and characterization of asphalt mixtures", Construction and Building Materials, 153, pp. 157-164.
Ziari, H., and Divandari, H. (2013), "Presenting asphalt mixtures flow number prediction model using gyratory curves", International Journal of Civil Engineering, 11(2), pp.125-133.