ارایه مدل بهینه حمل و نقل مسافران شهری با رویکرد ریسک

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده فنی مهندسی دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

2 استادیار، گروه عمران، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه ارومیه، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

چکیده

دراینپژوهش،بادرنظرگرفتنریسکهاییکهمیتواننددرارائهیکمدلبهینهحملونقل تأثیرگذارباشند،بهارائهیکمدلحملونقلعمومیبهینهبادرنظرگرفتنریسکپرداختهشده است،کهدراینمقالهمدلپیشنهادیریاضیبهینهجهتحملونقلعمومیمسافرینتوضیحوارائه دادهشدهاستکهمدلمذکورترکیبیمسافرووسایلحملونقل،بهبرنامهریزیهمراهریسکدر وسایلحملونقلموجوددرسیستممی­باشدکهبایدبهمسافرینیخدمت­دهیکنندکهدر
موقعیت- هایجغرافیاییمعلومیقراردارندوهرکدامبهارائهخدمتمخصوصنیازدارندودرعینحالبرای هریکازاینمشتریان،یکموعدزمانیبرایارائهخدمتوهمینطوریکجریمهدیرکردمعینیتعریف شدهاست. همچنینوسایلحملونقلموجوددرسیستمنیزازجهتسرعتحملونقل،هزینهبه ازایواحدزمانیحرکتوتواناییآنهاجهتسفربهمکانمشتریان،باهممتفاوتهستند. هریکاز وسایلحملونقلدرهرواحدزمانیتنهاقادربهجابجایییکمقدارمسافرهستندوجهتتعویض مسافرهابایدبهمبدابازگردند. تابعهدفمدلپیشنهادیباتخصیصبهینهمینیمسازیهزینهوریسک مسافرانوهمینطورتعیینمسیرهایبهینهبرایهروسیله،بهدنبالکمینه­سازیهزینه­هایجابجایی، خدمت­دهیو دیرکردمی­باشد.
 
 

کلیدواژه‌ها


-احمد­زاده، ح.، (1397)­،" بررسی چالش­­های اخیر در مدیریت ناوگان تاکسیرانی شهر تهران و ارایه راهکارهای نوین بر­اساس مطالعات تطبیقی"، اولین همایش بررسی چالش­ها و ارایه راهکارهای نوین مدیریت شهری، تهران، سازمان بسیج شهرداری تهران.
- امان پور، ح.ر.، سمیعی، ع. و رفیعی، ح.ر. (­1396)­، "چالشهای مدیریت سوانح در حمل و نقل درون شهری"، اولین همایش بررسی چالش­ها و ارایه راهکارهای نوین مدیریت شهری، تهران، سازمان بسیج شهرداری تهران.
- بهزاد فر،م.، ضبیحی، م.، و ایمانی، ف.، (1397)،"­طراحی شبکه حمل و نقل پایدار جهت مواقع اضطراری و مدیریت مخاطرات مطالعه موردی منطقه 7 تهران"، اولین همایش بررسی چالش­ها و ارایه راهکارهای نوین مدیریت شهری، تهران، سازمان بسیج شهرداری تهران.
- سعیدی نیا، ع.، محمدی مسعودی، م. الف. و شریفی اردانی، ف.، (1397)­، "تحلیل و ارزیابی اثرات متقابل استراتژی­های حمل و نقل در اقتصاد شهری مطالعه موردی کلانشهر تهران"، اولین همایش بررسی چالش­ها و ارایه راهکارهای نوین مدیریت شهری، تهران.
- عابدی جعفری­، م. م.­، محمدزاده، ع.، و عبدلی، الف.، (­1396)­، "تحلیل و بررسی حمل و نقل پایدار شهری با تاکید بر توسعه حمل ونقل عمومی"، سومین کنفرانس سالانه بین المللی عمران، معماری و شهرسازی، شیراز، موسسه عالی علوم و فناوری خوارزمی.
- علی آبادی، ع. (1396)­،" ارزیابی شاخص محیط زیست در حمل و نقل پایدار شهری با بررسی برنامه توسعه چهارم و پنجم در ایران"، چهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست، تهران، دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران.
- منتظری­،م.، ادواری­صالحی، پ.، کیخا، م. و جاندوست،  ع.، (1393)­،" مطالعه امکان بهبود مدیریت حمل و نقل ریلی درون شهری ازطریق بهینه سازی ساختارسازمانی موردکاوی شرکت متروی تهران"، اولین همایش بررسی چالش­ها و ارایه راهکارهای نوین مدیریت شهری، تهران.
- موسوی، س. چ.، جهان­بین، ن.، و تاتی، ف.، (­1397)­، "امکان­سنجی بهره­وری سهم حمل و نقل در توسعه اقتصادی پایدار شهری مطالعه موردی کلانشهر شیراز"، اولین همایش بررسی چالش­ها و ارایه راهکارهای نوین مدیریت شهری، تهران.
-نیازمند، ن.، (1397)­،" مدیریت ریسک با استفاده از استاندارد PMBOk در پروژه ال آرتی برای حمل و نقل شهر تهران"، اولین همایش بررسی چالش­ها و ارایه راهکارهای نوین مدیریت شهری، تهران، سازمان بسیج شهرداری تهران.
-­Beirao, J. D. and K. J. Cabral Stefan,
(2007­­), "Tour-based micro simulation of urban commercial movements." Transportation Research Part B: Methodological 007 41(9): pp.981-1013.
-­Black Tavasszy, L. M. de Bok, J. Rezaei and Z. Nijkamp. Alimoradi, (2018),­“Descriptive Models of Logistics Decisions in Freight Transportation Modeling: a Review”. Manuscript submitted to: Journal of Supply Chain Management Science.
-­Borjesson Holguín-Veras, J. and I. Sánchez-Díaz, (2016), "Freight Demand Management and the Potential of Receiver-Led Consolidation programs." Transportation Research Part A: Policy and Practice84: pp.109-130.
-Carrel Holguín-Veras, J., E. Thorson, Q. Wang, N. Xu, C. González-Calderón, Iván Sánchez-Díaz, J. Mitchell, (2017), “Urban Freight Tour Models: State of the Art and Practice”. In: H. M. Moshe Ben-Akiva, Eddy Van de Voorde Emerald. Freight Transport Modeling. pp.­335-351.
-­Goldman Cavalcante, R. A. and M. J. Rorda Gorham, (2016), "Freight Market Interactions Simulation (FREMIS): An Agent-based Modeling Framework." Procedia Computer Science 19: pp.867-873.
- Hansil Boerkamps, J., van Binsbergen, A., P. Bovy, (2000), "Modeling behavioral aspects of urban freight movements in supply chains." Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board, pp.17-25.
-Kuhnimhof C.F. Wirtz Samimi, A. A. Mohammadian, K. Kawamura, (2017), “Behavioral freight movement modeling. 12th International Conference on Travel Behaviour Research. Jaipur”, India.
Litman, Abed, O. T. Bellemans, G.K. Janssens, D. Janssens, A. Yasar, G. Wets.  (2018),"An Agent Based Simulated Goods Exchange Market; A Prerequisite for Freight Transport Modeling." Procedia Computer Science, 52: pp.622-629.
-­Lois, A.s, Lopez, Roorda, M. J., R. Cavalcante, R., S. McCabe, H. Kwan, (2017), "A conceptual framework for agent-based modeling of logistics services.
"­Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review 46(1): pp.18-31.