بررسی اولویت استفاده از مکانیزم توسعه پاک در اجرای پروژه‌های حمل‌و‌نقل زمینی

نویسنده

مربی، پژوهشکده مالی و اقتصاد راه، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، تهران، ایران

چکیده

کنترل انتشار گازهای گل‌خانه‌ای در بهره‌برداری از حمل‌و‌نقل زمینی، موضوعی است که در توافقنامه‌ کیوتو بدان توجه شده است. به منظور تسهیل در دستیابی به اهداف پروتوکل، مکانیزمی با عنوان مکانیزم توسعه پاک در آن منظور شده که امکان مشارکت کشورهای توسعه یافته و صاحب تکنولوژی با کشورهای درحال توسعه برای اجرای پروژه‌های بهینه‌سازی مصرف سوخت وجود دارد. در این مقاله با استفاده از دو ابزار متا تحلیل و مطالعات میدانی، به اولویت‌ استفاده از مکانیزم توسعه پاک در حمل‌و‌نقل جاده‌ای نسبت به ریلی پرداخته شده است. براین اساس، برآورد سالانه پتانسیل کاهش انتشار براساس سناریوهای مختلف در کل حمل‌و‌نقل در بازه 62.8-12.56 میلیون تن و برای حمل‌و‌نقل جاده‌ای 25.8-5.16 میلیون تن برآورد می‌شود. درکنار آن درمقایسه‌ی دو مد حمل‌و‌نقل جاده‌ای و ریلی در شرایط مساوی جابجایی بار و مسافر دریک بازه زمانی 20 ساله، میزان انتشار در مد جاده‌ای مسافر 124% و در قسمت بار 413% نسبت به ریلی بیشتر است.
 
 

کلیدواژه‌ها


-ترازنامه انرژی ، (1394)، "وزارت نیرو، دفتر برنامه ریزی و اقتصاد کلان و انرژی".
-سازمان برنامه و بودجه، امور اقتصاد کلان (1397)، "معاونت هماهنگی برنامه و بودجه سازمان جهاد دانشگاهی تهران".
-پیرو، س. یوسفی، ح.، (1394)، " مکانیزم توسعه پاک و
راه­های اجرایی آن در ایران"، دومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش­ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری.­
-رستمیان، م­.، (1394)، "التزام زیست محیطی اجرای
پروژه­­های CDM  در  راستای تحقق بخشی به اهداف اقتصاد مقاومتی" مدیریت شهری، ص. 338-323.
-سازمان بسیج حقوقدانان، (1396)، "الحاق به معاهده آب‌ و‌هوایی پاریس بر خلاف قانون اساسی است"، سازمان بسیج حقوقدانان.
-سعید، م. رعایایی، ع.، (1394)، " جایگاه ایران در مدیریت کربن در مقایسه با کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا و ارزیابی پتانسیل­های موجود برای ازدیادبرداشت و ذخیره سازیCO2 ، ماهنامه اکتشاف و تولید نفت و گاز،
ص.31-26.
-شیروی، ع.، (1389)،" تجارت"، مجله تحقیقات حقوقی، ص. 285-247­.
-کمالان، ح. و ولایی، ع.، (1396)، "­بررسی طرح‌های در حال اجرا و طراحی حمل و نقل ریلی در ایران از دیدگاه انتشار گازهای گلخانه‌ای"، پژوهشنامه حمل و نقل،
ص.­384-375.
-A, R., DE, C., & L , G. (2016), “Air pollution level in Europe caused by energy consumption and transportation”. Journal of Environmental Protection Ecology, pp.1-8.
-Acid Rain. (n.d.), (2018), “Retrieved from https://en.wikipedia.org/wiki/Acid_rain.
-Austin, B., Adolf KY, N., Darryn, M., & Jane , M., (2018), “Implications of climate change for shipping: Ports and supply chains”. Wiley Interdisciplinary Reviews: Climate Change.
-Barry, R. (2016), “The Durability of Carbon Cap‐and‐Trade Policy. Governance,
pp.103-119.
-Brian, M., & Nicholas , R. (2015), “British Columbia’s revenue-neutral carbon tax: A review of the latest “grand experiment” in environmental policy”. Energy Policy, pp.674-683.
-Ciwei, D., Bin, S., Pui-Sze, C., Liu, Y., & Chi , N. (2016), “Sustainability investment under cap-and-trade regulation. Annals of Operations Research, pp.509-531.
-ECOFYS. (2017), “State and trends of carbon pricing­”. World Bank Publications.
-Economics, V., (2017), “State and Trends of Carbon Pricing.
-Energy Information Administration. (2016), “International Energy Outlook 2016: With Projections to 2040”. Government Printing Office.
-ET.Unfccc. (n.d.)., “Retrieved from https://unfccc.int/process/the-kyoto-protocol/mechanisms/emissions-trading
Grafton”, R. (2012), A Dictionary of Climate Change and the Environment. Edward Elgar Publishing Limited.
ICAO. (2007). Emissions from international air transport and related policies. Environmental Report.
Kyoto Protocol. (n.d.). Retrieved from https://en.wikipedia.org/wiki/Kyoto_Protocol
Lotfalipour, M., Mohammad Ali, F., & Ashena, M. (2010). Economic growth, CO2 emissions, and fossil fuels consumption in Iran. Energy, pp.5115-5120.
-Mengjin, J., Lili, X., Xiaoming, M., & Liyu , C. (2014), “A Knapsack Model Based Approach to Measure the Carbon Reduction Space of Industry Sector”, A Case Study of Shenzhen, China. Journal of Medical Bioengineering.
-Pengfei, G., & Wenying, C. (2002), “Carbon tax and carbon emission”. Journal-Tsinghua University, pp.1335-1338.
-Ping, H., Wei, Z., & Xiaoyan, X. (2015), Production lot-sizing and carbon emissions under cap-and-trade and carbon tax regulations. Journal of Cleaner Production, pp.241-248.
-Point Carbon. (n.d.). “Retrieved from https://financial.thomsonreuters.com/en/products/tools-applications/trading-investment-tools/eikon-trading-software/energy-trading/point-carbon.html.
-Projects.Unfccc. (n.d.). Retrieved from https://cdm.unfccc.int/Projects/projsearch.
html.
-Sam, N., Jeremy, S., Gabrielle, S., Maggie, W., Melanie, L., Reynaldo, F., et al. (2007), The US acid rain program: key insights from the design, operation, and assessment of a cap-and-trade program. The Electricity Journal, pp.47-58.
-Statistics.Unfccc. (n.d.). Retrieved from United Nations Framework Convention on Climate.
-Unfccc. (n.d.). “Retrieved from Emissions from fuels used for international aviation and maritime transport (international bunker fuels”.
-United Nations Framework Convention on Climate Change. (n.d.). Retrieved from https://unfccc.int/topics/mitigation/workstreams/emissions-from-international-transport-bunker-fuels.
-Xiaoping, Xu; Xiaoyan, Xu;. (2016), “Joint production and pricing decisions for multiple products with cap-and-trade and carbon tax regulations”. Journal of Cleaner Production, pp.4093-4106.
-Yanyi, H., Lizhi, W., & Jianhui , W., (2012), Cap-and-trade vs. carbon taxes: A quantitative comparison from a generation expansion planning perspective. Computers Industrial Engineering, pp.708-716.