مسئولیت متصدی حمل و نقل هوایی در فرض تاخیر و ورود خسارت به بار و مسافر

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، دانشکده حقوق، دانشگاه علوم قضایی تهران، تهران، ایران

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد، دانشکده حقوق، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

3 دانش آموخته کارشناسی ارشد، دانشکده حقوق، دانشگاه قم، قم، ایران

چکیده

نوشتار حاضر در مورد مسئولیت های متصدی حمل و نقل هوایی در باب ورود خسارت به مسافر و کالا و یا تاخیر در پرواز مسافر و رسیدن کالابحث می کند. مسائل مطروحه در باب مقررات مربوط به این موارد و دفاع هایی که متصدی حمل و نقل هوایی برای معاف شدن از مسئولیت در موارد یاد شده­، می­تواند در پروازهای داخلی و بین المللی طرح کند، تحلیل و بررسی می­شود. این مقاله شامل تحلیل و بررسی کنوانسیون های ورشو و مونترال، از این جهت که مربوط به پروازهای بین المللی است و مقررات داخلی مرتبط با بحث  که در مورد پروازهای داخلی است، می شود. مبنای مسئولیت متصدی حمل و نقل هوایی مسئولیت محض  است. مقررات کنوانسیون ورشو در حقوق داخلی هم قابل اعمال است.از موارد معافیت متصدی حمل و نقل از مسئولیت علاوه بر قوه قاهره، می توان به  گذشت مرور زمان اقامه دعوا اشاره نمود.
 

کلیدواژه‌ها


-جباری، م. و حسن نژاد،  م. (1392)، "بررسی تطبیقی معافیت های غیر قراردادی متصدی حمل و نقل هوایی در مقررات بین المللی و حقوق ایران"،  فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، سال دوم، شماره چهارم، ص.167-141.
-صفایی، ح. و رحیمی، ح. (1394)، مسئولیت مدنی (الزامات خارج از قرارداد)، چاپ هشتم، تهران: سمت.
- شهیدی، م.، (1364)، برخورد مقررات قانون مدنی و تجارت در مورد قرارداد حمل و نقل، شماره 1، ص.64-71.
-کاتوزیان، ن. (1390)، "وقایع حقوقی (مسئولیت مدنی)"، چاپ پنجم، تهران: شرکت سهامی انتشار.
-کاتوزیان، ن.(1394)، "قواعد عمومی قراردادها (اجرای قرارداد)"، جلد چهارم، چاپ نهم، تهران: شرکت سهامی انتشار.
-کاظمی، م. (1390)، "اثر فعل زیان دیده بر مسئولیت مدنی عامل زیان، فصلنامه دیدگاه­های حقوق قضایی"، ص.104- 79.
-یزدانیان، ع. ر.، (1390)، "مبانی مسؤولیت مدنی متصدی در قراردادهای حمل و نقل کالا در حقوق ایران و فرانسه"، مجله حقوقی دادگستری، شماره­ی 73، ص. 35-9.
-DEMPSEY, JOHANSSON, (­2010), “Montreal v. Brussels: The Conflict of Laws on the Issue of Delay in International Air Carriage”.
-Fézer, Tamás, (2013), Comparative Tort Law, Szak-nyelv-tudás” - Az idegen nyelvi képzési rendszer fejlesztése a Debreceni Egyetemen.
-Franks, M. R. (2007), "Airline Liability for Loss, Damage, or Delay of Passenger Baggage", Fordham Journal of Corporate & Financial Law, Vol. 12.
 
-Lawrence B. Goldhirsch (­2000), “The Warsaw Convention Annotated: A Legal Handbook (The Netherlands: Kluwer Law International.
 
-Shawcross, Christopher; n & Kenneth, b (1977), “Air Law”, Butterworth Publishing, pp.1002.
-Li-Juan Ko, Jessika, (2016), “Remedies for passengers for flight delays caused by force majeure: perspectives from Taiwan for a harmonized solution.
-Simpson, James David (1983), Jr., “Air Carriers’ Liability Under the Warsaw Convention After Franklin Mint v. TWA, 40 WASH. & LEE L. REV”. 1463, pp.1463–64
-Owain, JONES, (1996), When is a Late Flight not a Delayed Flight? The Warsaw Rules Relating to Delay, Travel Law Journal. 
-Zachary Lawrence,  (1978), “Aviation Law: Attempts to Circumvent the Limitations of Liability Imposed on Injured Passengers by the Warsaw Convention” , 54 Chi.-Kent L. Rev. 851.