بررسی مشکلات حاکم بر فرودگاه بین المللی شهید بهشتی اصفهان

نویسندگان

1 استادیار، گروه جغرافیا‌، دانشگاه پیام نور‌، تهران‌، ایران

2 مربی، گروه علوم اجتماعی‌، دانشگاه پیام نور‌، تهران‌، ایران

چکیده

در قرن حاضر حمل و نقل هوایی در روابط کشورهای مختلف جهان ، تبادل فرهنگ­، نمایش قدرت­های اقتصادی و نظامی وتسریع امورحیاتی یک کشور نقش حساسی بر عهده دارد و در این بین فرودگاهها بخش حیاتی و مهمی از سیستم حمل و نقل هوایی را تشکیل می­دهندو درواقع زیربنایی ترین بخش در صنعت حمل و نقل هوایی محسوب می شوند. در این راستاهدف اصلی این تحقیق تحلیلی بر مکان یابی فرودگاه بین المللی شهید بهشتی اصفهان با استفاده ازروش­های تحلیلی، میدانی (مشاهده) و مصاحبه همراه با پرسش نامه و مدل فرایند تحلیل عامل و شاخص­های استاندارد سازمان هواپیمایی کشوری (ایکائو) است و نتایج حاصل مشخص می کند که شاخص نزدیکی فرودگاه به فرودگاه نظامی با 49/26 درصد واریانس تبیین شده­، مهم ترین مشکل فرودگاه از دید پاسخگویان بوده است. همچنین شاخص عدم رعایت شاخص های زیست محیطی­، دوری تا شهر اصفهان و نزدیکی فرودگاه به مناطق صنعتی ، شاخص های مهم دیگر بوده اند که قابل تامل و رسیدگی می باشند.
 کلیدواژه‌ها


-استیون، و.، (1388)، "جغرافیای گردشگری"، ترجمه محمود ضیایی، انتشارات پیام نور.
 
-بگی، ح.، (1388)، "تحلیلی بر تاثیر فرودگاه اهواز بر فعالیت‌های اقتصادی‌"، صنعتی و گردشگری اهواز پایان نامه کارشناسی‌، گروه مدیریت جهانگردی دانشگاه غیر-انتفاعی شیخ بهایی، اصفهان.
 
-حافظ نیا، م.، (1281)، "مقدمه ایبر روش تحقیق در علوم انسانی"، تهران، انتشارات سمت.
 
-حکمت نیا‌، ح.، و موسوی، م. ن.، (1390)، "کاربرد مدل در جغرافیا با تاکید بر برنامه‌ریزی شهری و ناحیه‌ای"، انتشارات علم نوین‌، یزد.
 
-دانش پور، ز.، (1389)، "تحلیلی بر صنعت حمل و نقل هوایی و تاثیر آن بر صنعت گردشگری" (مورد مطالعه فرودگاه رشت)"‌، پایان‌نامه کارشناسی‌، گروه مدیریت جهانگردی دانشگاه غیر انتفاعی شیخ بهایی، اصفهان.
 
-زارع ،ح،طالبی،س.، صیف، م.، (1389‌)، "آمار استنباطی پیشرفته"، انتشارات دانشگاه پیام نور‌، تهران.
 
-زمانی، ن‌.، (1389)، "نقش فرودگاه ساری در توسعه صنعت گردشگری استان مازندران، پایان‌نامه‌کارشناسی‌،
گروه مدیریت جهانگردی‌، دانشگاه غیر‌انتفاعی شیخ بهایی، اصفهان.
 
-"سالنامه آماری حمل ونقل هوایی کشور"، (1392)، تهران، انتشارات سازمان هواپیمایی کشوری، فرودگاه مهرآباد.
 
-سقائی، م.، (1388)، "امور مسافرت و صدور بلیت"، انتشارات جهاد دانشگاهی اصفهان.
 
-سقائی‌، م. (1388)، "تحلیلی بر تاثیر فرودگاه مهرآباد بر توسعه فعالیت‌های اقتصادی‌، صنعتی و گردشگری شهر تهران، مجله مطالعات و پژوهش‌های شهری و منطقه‌ای، شماره سوم،زمستان 88.
 
-سقایی، م.، (1387)، "انتقال بیس هواپیمای فوکر به اصفهان و تاثیر آن بر شهر اصفهان"، هفته پژوهش دانشگاه پیام نور اصفهان.
 
-صفارزاده، م. و معصومی ، غ.، (1383)، «برنامه ریزی و طراحی فرودگاه‌ها، تهران، مرکز چاپ و انتشار موسسه عالی آموزشی و پژوهشی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی.
 
-"طرح جامع فرودگاه اصفهان جلد2"، (1375)، انتشارات سازمان هواپیمایی کشوری ، تهران.
 
-اکبری، ع.، (1391)، "جغرافیای گردشگری ایران"، انتشارات سمت، تهران .
 
-"کتاب سال هواپیمایی ایران"، (1386)، انتشارات شرکت مهندسی مشاور هوایی مآب، تهران.
 
-لوئیس ویرا، آ.، (1393)، "لیزرل کاربردی در عمل"‌، ترجمه رحمانی‌، م. مرائی‌، ف. لطیفی‌، ز. انتشارات آسمان نگار، اصفهان.
-مهدیه، الف. (1389)، "توسعه صنعت گردشگری تبریز و عوامل موثر بر آن با تأکید بر فرودگاه تبریز پایان‌نامه کارشناسی"، گروه مدیریت جهانگردی دانشگاه غیر‌انتفاعی شیخ بهایی، اصفهان.
 
-O’Conner, K., )1995(, “Airport development in Southeast Asia”. Journal of Transport Geography 3, pp.2b9-79.
 
-Fengjun Jin, and fahuiwang, and yuliu, (2004), “Geographic Patterns of Air Passenger Transport in china 1980-1998: Imprints of Economic Growth, Regional inequality, and Network Development”. 56(4), pp. 471-487.
 
-Goetz‌, A., R., Deregulation, (1997), Competition and antitrust implication in the u.s. airline industry. Journal of Transport Geography10, pp.1-19.
 
- www.dotars.gov.au.