اثرگذاری بی‌ثباتی قیمت حامل‌های انرژی بر ارزش افزوده و نرخ تورم بخش حمل و نقل زمینی(ریلی و جاده‌ای)

نویسندگان

1 استادیار، دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی، دانشگاه شهیدبهشتی، تهران، ایران

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد، دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

بدون تردید بخش حمل و نقل، یکی از بخش­های کلیدی اقتصاد محسوب می شود که دارای آثار پسین گسترده ای بر سایر بخشهای اقتصادی است. فعالیت های این بخش بشدت وابسته به حامل­های انرژی است، به گونه­ای که بی ثباتی قیمت این
حامل­ها، متغیرهای اساسی این بخش نظیر ارزش افزوده و تورم را تحت تاثیر خود قرار داده و در نهایت به سبب رابطه گسترده آن با سایر بخش های اقتصادی، تاثیری چشمگیر بر متغیرهای اساسی دیگر بخش ها می­گذارد. با توجه به این مسأله، در مطالعه زیر، میزان و نحوه اثرگذاری بی ثباتی قیمت حامل های انرژی بر ارزش افزوده و نرخ تورم بخش حمل و نقل زمینی، بر اساس الگوی تصحیح خطای برداری(VECM) وتوابع واکنش آنی طی سالهای 1393-1370 مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج بدست آمده تایید کننده فرضیه اول تحقیق مبنی بر رابطه معکوس بی ثباتی قیمت حامل­های انرژی با ارزش افزوده و رابطه مستقیم آن با نرخ تورم بخش حمل و نقل زمینی است. همچنین فرضیه دوم تحقیق مبنی بر تاثیرگذاری بیشتر بی ثباتی قیمت حاملهای انرژی برنرخ تورم نسبت به ارزش افزوده این بخش نیز تائید می­گردد.
 
 

کلیدواژه‌ها


آیتی، الف.، (1377)،"روابط متقابل حمل و نقل زمینی خراسان"، کنفرانس جایگاه حمل  و نقل زمینی در اقتصاد کشور، مرکز تحقیقات و اموزش وزارت راه و شهرسازی.
-بیضایی، الف.، (1384)، "ارائه مدل­های تعیین عوامل موثر بر ارزش افزوده بخش حمل و نقل و تولید ناخالص داخلی کشور"، پژوهشنامه حمل و نقل، شماره 2.
-راه­آهن جمهوری اسلامی ایران، آمار حمل و نقل ریلی کشور، سالهای 1389، 1390، 1392 و 1393
-متفکر آزاد، م. ع.، رضازاده، ع.، و بهبودی، د.، (1388)، "اثرات بی­ثباتی قیمت نفت بر تولید ناخالص داخلی در ایران"، فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژی، سال ششم،
ص. 1-33.
- حیائی، ر.­، (1393)، "تحلیل ارزیابی فعالیتهای اقتصادی و تولیدی بر بخش حمل و نقل زمینی(مطالعه موردی ارزیابی اقتصادی در استان خوزستان) با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید چمران اهواز.
-هادیان، الف.، وپارسا، ح.، (1385)، "بررسی تأثیر نوسانات قیمت نفت بر عملکرد اقتصاد کلان در ایران"، پژوهشنامه علوم انسانی و اجتماعی، سال ششم، ص.132-111.
-مزرعتی، م.، (1387)، "مدلسازی تقاضای انرژی در بخش حمل و نقل"، شرکت انتشاراتی پارس پیدورا.
-نوفرستی، م.، (1391)، "ریشه واحد و همجمعی در اقتصاد سنجی"، نشر رسا.
-Bradley W. Lane, (2010), "The Relationship between Recent Gasoline Price Fluctuations and Transit Ridership in Major US Cities", Journal of Transport Geography, Vol. 18,
pp. 214–225.
-Delsalle Jacques, (2002), "The Effects of Fuel Price Changes on the Transport Sector and its Emissions –Simulations with TREMOVE, Economic Papers, pp.172.
-ShaariMohdShahidan, Hussain Nor Ermawati, H. A., (2012), "The Effect of Oil Price Shocks and Exchange Rate Volatility on Inflation: Evidence from Malaysia", International Business Research, Vol. 5.
-EbrahimZoheir, Landerwildioliver R, KingDavid, (2014), "Macroeconomic Impacts of Oil Price Volatility: Mitigation and Resilience", Frontiers in Energy, Vol. 8,
pp. 9-24.