تحلیل اثر هندسه دوربرگردان ها در میزان تصادفات(مطالعه موردی: شهر سنندج)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

2 شرکت ملی گاز ایران، همدان، ایران

چکیده

استفاده از دوربرگردانها به عنوان یکی از روشهای مدیریت دسترسی و تسهیل روانی حرکت به طور وسیعی در کشور ایران از اواخر سال 82 گسترش یافت که در آن تقاطعات چراغ دار به دوربرگردان تبدیل شدند. دوربرگردان هایی که در شهر سنندج اجرا شده اند به طور عمده در معابر بزرگراهی دورن شهری قرار دارند. هدف از اجرای طرح، کاهش تأخیر و افزایش ظرفیت روانی رانندگان بوده است. این پایان نامه به مطالعه تأثیر این دوربرگردانها بر ایمنی تردد می­پردازد. در این تحقیق از روش­های آماری قدرتمند جهت تحلیل ایمنی استفاده شده و طی آن ده تقاطع چراغ دار در سنندج که به دوربرگردان تبدیل شده­اند، مطالعه شده اند.نتایج این تحقیق در رابطه با هندسه دوربرگردان ها نشان می­دهد که به طور متوسط 10 درصد افزایش عرض دوربرگردان باعث کاهش 2/2 درصدی تصادفات فوتی، 7/4 درصد تصادفات جرحی، 81/4 درصد تصادفات خسارتی و 18/5 درصد تصادفات کاهشی می­گردد. همچنین افزایش 10 درصدی فاصله از تقاطع، باعث کاهش 6/0 درصدی تعداد تصادفات فوتی، 7/2 درصد تصادفات جرحی، 81/1 درصد تصادفات خسارتی و 05/2 درصد تصادفات کاهشی می­گردد. همچنین افزایش 10 درصدی ترافیک متوسط روزانه، باعث افزایش 62/1 درصدی تصادفات فوتی، 54/1 درصد تصادفات جرحی، 95/1 درصد تصادفات خسارتی و 05/2 درصد تصادفات کاهشی می­گردد. در نهایت پارامتر سرعت متوسط مسیر اصلی نیز مورد بررسی قرار گرفت و نتایج نشان داد افزایش 10 درصدی سرعت باعث افزایش ناچیز و نزدیک به صفری برای تعداد تصادفات می گردد که از لحاظ آماری بی اهمیت است.

کلیدواژه‌ها


- (1375)، "آیین­نامه طرح هندسی راه­ها"، سازمان مدیریت و برنامه­ریزی کشور، وزارت راه و ترابری، نشریه 161.
 
- (1371)، "تقاطع­های همسطح شهری"، دفتر امور فنی و تدوین معیارها، سازمان مدیریت و برنامه­ریزی کشور، نشریه 1-145.
 
- چوپانی، ر. (1385)، "ارزیابی عملکردی دوربرگردان­های شهری"، پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علم و صنعت.
 
- دگنر، کدخدازاده­، (مترجم) (1391)، "داده­های تصادفات و ایمنی ترافیک" ، نشریه راههای پیارک ،335 ، شماره 36.
 
- قریب، "تقاطعها و دوربرگردان ها" شبکه ارتباطی و طراحی شهری، فصل پنجم، انتشارات تهران.
 
- مونتگومری، رضوی، مترجم، "­مقدمه­ای بر تحلیل رگرسیون خطی" انتشارات شهید باهنر کرمان.
 
- هاشمی پرست، ر.  (1388)، "آمار و احتمال در مهندسی و علوم"، جلد اول، دانشکاه خواجه نصیر.
 
- شیخ الاسلامی­، ع. ر. و عزیزی، ل. (1389)، "­تحلیل ایمنی دوربرگردان های اجرا شده در شهر تهران "، پژوهشنامه حمل و نقل ، سال هفتم، شماره دوم ، ص. 167 – 184.
 
-Boossche, Van den and Wets, (2003), “Macro Models in Traffic Safety and DRAG Family; Literature Review”.
 
-Carson,  (2004), “before-after crash analysis: a primer for using the empirical Bayes method”, Montana state university.
 
-Council,  (1980), “accident research manual”, university of Carolina.
 
-Council, Stewart,  (2009), “safety effects of the conversation of rural at two lane roadway to four lane roadway”, FHWA.
 
-Gan, Shen, (2003), “development of crashes reduction factors: methods, problems, and research need”, Transportation Research Board.
 
-Greibe,  (2003), “accident prediction models for urban road”, accident analysis and prevention.
 
-Harwood, Potts, (2005), “safety of U-turns at un signalized median opening-some research finding”, Transportation Research Board.
 
-Harwood, Mason, Pietrucha, (2012), “cross-median collisions on Pennsylvania intersection and expressway”, Transportation Research Board.
 
-Hauer,  (2008), “two tools for finding what function links the dependent variable to the explanatory variables”, department of civil Eng., University of Toronto.
 
-Hauer, Harwood, Council, Griffith,  (2012), “the empirical Bayes method for estimating safety: a tutorial.” Transportation Research Record.
 
-Hauer, (2000), “Highway Median and Safety”, interactive highway safety.
 
-Liu, Chen, Lu, (2009), “impact of the separation distances between driveway exits and downstream U-turn locations on the safety performance of right turns followed by U-turn”, Transportation Research Board.
 
-Lu, Dissanyake,  (2001), “safety evaluation of right turns followed by U-turns as an alternative to direct left turns”, university of south Florida.
 
-Maze, Burchett,  (2004), “Rural Expressway Intersection Synthesis of Practice and Crashes Analysis”, Center for Transportation Research and Education, low State University, Final Report.
 
-NCHRP Report 524, (2004), “Safety of U-turns at  un signalized median opening”, Transportation Research Board.
 
-Organization for Economic Co-Operation and Development, (1997), “Road Safety Principles and Model: Review of Descriptive, Predictive, Risk and Accident Consequence Models”.
 
-Pernia, Xie, Weng and Snyder,  (2002), “development of models to quantify the impact of signalization on intersection crashes”, Transportation Research Board.
 
-Persuade, retting, lord, (2011), “observation before-after study of the safety effect of U.S roundabout conversion using the empirical Bayes method”, Transportation Research Board.
 
-Persuade, Lyon, (2007), “empirical Bayes before-after studies: lessons learned from two decades of experience and future directions”, accident analysis and preventation.
 
- (2011), “safety and operational characteristic of two way left turn lane”, Minestoa DOT.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- (1375)، "آیین­نامه طرح هندسی راه­ها"، سازمان مدیریت و برنامه­ریزی کشور، وزارت راه و ترابری، نشریه 161.
 
- (1371)، "تقاطع­های همسطح شهری"، دفتر امور فنی و تدوین معیارها، سازمان مدیریت و برنامه­ریزی کشور، نشریه 1-145.
 
- چوپانی، ر. (1385)، "ارزیابی عملکردی دوربرگردان­های شهری"، پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علم و صنعت.
 
- دگنر، کدخدازاده­، (مترجم) (1391)، "داده­های تصادفات و ایمنی ترافیک" ، نشریه راههای پیارک ،335 ، شماره 36.
 
- قریب، "تقاطعها و دوربرگردان ها" شبکه ارتباطی و طراحی شهری، فصل پنجم، انتشارات تهران.
 
- مونتگومری، رضوی، مترجم، "­مقدمه­ای بر تحلیل رگرسیون خطی" انتشارات شهید باهنر کرمان.
 
- هاشمی پرست، ر.  (1388)، "آمار و احتمال در مهندسی و علوم"، جلد اول، دانشکاه خواجه نصیر.
 
- شیخ الاسلامی­، ع. ر. و عزیزی، ل. (1389)، "­تحلیل ایمنی دوربرگردان های اجرا شده در شهر تهران "، پژوهشنامه حمل و نقل ، سال هفتم، شماره دوم ، ص. 167 – 184.
 
-Boossche, Van den and Wets, (2003), “Macro Models in Traffic Safety and DRAG Family; Literature Review”.
 
-Carson,  (2004), “before-after crash analysis: a primer for using the empirical Bayes method”, Montana state university.
 
-Council,  (1980), “accident research manual”, university of Carolina.
 
-Council, Stewart,  (2009), “safety effects of the conversation of rural at two lane roadway to four lane roadway”, FHWA.
 
-Gan, Shen, (2003), “development of crashes reduction factors: methods, problems, and research need”, Transportation Research Board.
 
-Greibe,  (2003), “accident prediction models for urban road”, accident analysis and prevention.
 
-Harwood, Potts, (2005), “safety of U-turns at un signalized median opening-some research finding”, Transportation Research Board.
 
-Harwood, Mason, Pietrucha, (2012), “cross-median collisions on Pennsylvania intersection and expressway”, Transportation Research Board.
 
-Hauer,  (2008), “two tools for finding what function links the dependent variable to the explanatory variables”, department of civil Eng., University of Toronto.
 
-Hauer, Harwood, Council, Griffith,  (2012), “the empirical Bayes method for estimating safety: a tutorial.” Transportation Research Record.
 
-Hauer, (2000), “Highway Median and Safety”, interactive highway safety.
 
-Liu, Chen, Lu, (2009), “impact of the separation distances between driveway exits and downstream U-turn locations on the safety performance of right turns followed by U-turn”, Transportation Research Board.
 
-Lu, Dissanyake,  (2001), “safety evaluation of right turns followed by U-turns as an alternative to direct left turns”, university of south Florida.
 
-Maze, Burchett,  (2004), “Rural Expressway Intersection Synthesis of Practice and Crashes Analysis”, Center for Transportation Research and Education, low State University, Final Report.
 
-NCHRP Report 524, (2004), “Safety of U-turns at  un signalized median opening”, Transportation Research Board.
 
-Organization for Economic Co-Operation and Development, (1997), “Road Safety Principles and Model: Review of Descriptive, Predictive, Risk and Accident Consequence Models”.
 
-Pernia, Xie, Weng and Snyder,  (2002), “development of models to quantify the impact of signalization on intersection crashes”, Transportation Research Board.
 
-Persuade, retting, lord, (2011), “observation before-after study of the safety effect of U.S roundabout conversion using the empirical Bayes method”, Transportation Research Board.
 
-Persuade, Lyon, (2007), “empirical Bayes before-after studies: lessons learned from two decades of experience and future directions”, accident analysis and preventation.
 
- (2011), “safety and operational characteristic of two way left turn lane”, Minestoa DOT.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Thomas, (2001), “effectiveness of intersection safety improvement using crash reduction factors and benefit cost ratios”, Texas Transportation Institute.
 
-Vogt, Bared, (1998), “accident model, segment and intersection”, publication NO.FHWA-98-133.
 
-Zhou, Lu, (2003), “optimal location of U-turn median openings on roadway”, Transportation Research Record.
 
-Ziad, Sayed, (2003), “statistical issue in traffic accident modeling”, Transportation Research Board.
 
 
 
 
 
 
-Thomas, (2001), “effectiveness of intersection safety improvement using crash reduction factors and benefit cost ratios”, Texas Transportation Institute.
 
-Vogt, Bared, (1998), “accident model, segment and intersection”, publication NO.FHWA-98-133.
 
-Zhou, Lu, (2003), “optimal location of U-turn median openings on roadway”, Transportation Research Record.
 
-Ziad, Sayed, (2003), “statistical issue in traffic accident modeling”, Transportation Research Board.