پایش وضعیت جاده‌های موجود در طرح جنگلداری شصت کلاته گرگان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار

2 استادیار دانشگاه علوم کشاوری و منابع طبیعی گرگان

چکیده

جاده‌های جنگلی پایه اصلی انجام عملیات حفظ، احیا و بهره‌برداری از منابع طبیعی می‌باشند. این تحقیق به منظور شناسایی نقاط تخریب شده، ارائه راهکار و ‏همچنین زمان‌بندی انجام عملیات حفاظت و نگهداری در جاده‌ اصلی و جاده‌های شماره 1، 2 و 3 سری یک طرح جنگلداری شصت کلاته در ‏شهرستان گرگان به انجام شد. ابتدا جاده‌های مورد مطالعه پس از بازدید به صورت صد درصد مورد آماربرداری قرار گرفتند، مشکلات و نواقص بخش‌های رو‌سازی، ابنیه فنی، قوس‌های افقی ثبت گردید، همچنین نقاط لغزشی، رانشی و فرسایشی که برای جاده ایجاد مشکل می‌نمودند ثبت و سپس روش مرمت مورد برای هر نوع ناهنجاری جاده مشخص گردید. نتایج نشان داد که نشست و پوشش ‏انبوه گیاهی روی جاده‌ها از مهم‌ترین معضلات جاده‌ها در بخش روسازی بود، همچنین وجود نقاط لغزشی، فرسایشی و درختان مانع دید در محل قوس‌های افقی از دیگر مشکلات موجود در جاده‌های مورد مطالعه بود. در نهایت برای بهبود و تعمیر هر کدام از خرابی‌های ‏به وجود آمده برنامه‌های بازسازی سالانه و دوره‌ای تعریف شد. تایج نشان داد که نشست و پوشش ‏انبوه گیاهی روی جاده‌ها از مهم‌ترین معضلات جاده‌ها در بخش روسازی بود، همچنین وجود نقاط لغزشی، فرسایشی و درختان مانع دید در محل قوس‌های افقی از دیگر مشکلات موجود در جاده‌های مورد مطالعه بود. در نهایت برای بهبود و تعمیر هر کدام از خرابی‌های ‏به وجود آمده برنامه‌های بازسازی سالانه و دوره‌ای تعریف شد.

کلیدواژه‌ها