ارزیابی مکانیکی مدل روسازی تراموای مدفون شده در خیابان‌های شهری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عمران، فنی مهندسی، امام خمینی (ره)، قزوین، ایران

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات شاهرود، ایران

3 دانشجوی دکترا، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین، ایران

چکیده

با توجه به توسعه روز افزون زندگی شهری و افزایش ترافیک، مصرف سوخت بالا و اتلاف وقت شهروندان،استفادهازروشهاییکهکاراییتسهیلاتحملونقلموجود راافزایشمی­دهدضروریبهنظر می­رسد. هدف از این تحقیق، تحلیل و ارزیابی روسازی تراموای مدفون شده در روسازی آسفالتی شبیه سازی شده با استفاده از مدل اجزای محدود ساخته شده در نرم افزار ABAQUS
می­باشد. مشخصات مدل ساخته شده شامل 200 میلی­متر آسفالت برای ضخامت با پهنای 140 میلی­متر و ارتفاع 100 میلی­متر
می­باشد. برای این منظور اثر بارهای تک و همزمان بار افقی و عمودی بر روی سیستم اعمال شد و نتایج کامل خروجی از جمله معیارهای تنش فون مایسزو تغییر شکل­ها مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج بدست آمده از این تحقیق حاکی از این موضوع است که تنش در بارگذاری یکطرفه بحرانی تر از حالت دوطرفه می­باشد و بیشترین تنش و کرنش نیز در قسمت داخلی مابین دو ریل
اتفاق می­ افتد.

کلیدواژه‌ها


- حسن زاده، ح.، "آموزش سازه های زیر زمینی مترو
و راه آهن".
 
- کاکانی اردکانی، م.، (1388)، "مقایسه انواع سیستم­های حمل ونقل درون شهری".
 
- اسماعیلی، م. ذاکری، ج. ع. و مسلمی پور، ش.، (1392)، "بررسی رفتار ارتعاشی دال خط ریل مدفون به روش عددی" ­فصلنامه مهندسی حمل و نقل دوره:5 ، شماره:2.
- م. اسماعیلی، ن. رضایی، (1391)، "بررسی آزمایشگاهی اثر خرده لاستیک­ها بر کاهش ارتعاشات در خطوط ریلی"
­دومین کنفرانس بین المللی آکوستیک و ارتعاشات.
 
      - Huurman, M., Markine, V. L., & de Man, A. P. (2003), “Design calculations for embedded rail in asphalt”. Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board, 1825(1), pp.28-37.
 
- Real, J., Martínez, P., Montalbán, L., & Villanueva, A. (2011), “Modeling   vibrations caused by tram movement on slab track line”. Mathematical and Computer Modeling, 54(1), pp.280-291.
 
-Franciszek Restel, Lukasz Wolniewicz, (2017), “Tramway Reliability and Safety Influencing Factors” Transportation Science and Technology, Procedia Engineering 187, pp.­477­ –482.
 
- Laetitia Fontainea (2016), “Margarita Novalesb Dominique Bertrandc Manuel Teixeirad”, “Safety and Operation of Tramways in Interaction with Public Space”. Transportation Research Procedia Volume 14, pp. 1114-1123.
 
- Bos, J. and Stuit, H. (1999), “Deck track: Foundation for the railways of the future,” Proceedings of the International Conference on Innovations in the Design & Assessment of Railway Track, December 2-3, Delft University of Technology, The Netherlan.