عملکرد تقاطعهای هوشمند متصل به سیستم کنترل مرکزی SCATS تحت تأثیر اولویت‌دهی به خودروهای امدادرسان و ناوگان حمل‌ونقل همگانی به کمک سیستم DSRC

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه عمران - برنامه ریزی حمل و نقل، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد، شرکت کنترل ترافیک تهران، تهران، ایران

3 دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران

4 دانش آموخته دکتری، گروه مهندسی و برنامه‌ریزی حمل‌ونقل، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

چکیده

امروزه باتوجه به توسعه زیرساخت‌های ارتباطی، فرصتی مناسب جهت بهبود شرایط حملونقل شهری با توجه به ساختار­های حمل‌ونقل هوشمند فراهم آمده است. کنترل هوشمند تجهیزات و وسایل حمل‌ونقلی یکی از جنبه‌های این قبیل از ساختارهای حمل‌ونقل هوشمند تلقی می­شود. یکی از مزایای این سیستم‌ها، کنترل هوشمند مرکزی چراغهای راهنمایی در جهت اولویتدهی به خودروهای امدادرسان و ناوگان حمل‌ونقل همگانی است که موجب تسریع عملیات امدادرسانی و افزایش مطلوبیت استفاده از حمل‌ونقل همگانی برای شهروندان می‌شود.از سویی دیگر، فناوری نوین ارتباطات خودرویی در قالب امواج اختصاصی برد کوتاه (DSRC) برقراری ارتباطات خودروها با یکدیگر (V2V) و با تجهیزات کنار مسیر (V2I) را امکانپذیر ساخته است. از تلفیق این فناوری با سیستم کنترل مرکزی هوشمند چراغ‌های راهنمایی، امکان تخصیص زمان سبز در هنگام عبور خودروهای امدادرسان و ناوگان حمل‌ونقل همگانی از تقاطعات هوشمند و تمدید آن تا زمان عبور از تقاطع وجود دارد. هرچند این اولویتدهی موجب تأخیر در تخلیه بار ترافیکی سایر رویکردها میشود. این مقاله به بررسی میزان تأخیر و توقف در رویکردهای اصلی و فرعی تقاطع نلسون ماندلا-‌حقانی در زمان عبور خودروهای آتشنشانی و همچنین میزان حجم عبوری از تقاطع اشرفی - مرزداران در زمان عبور اتوبوسهای BRT. با اخذ اولویت عبور به کمک DSRC پرداخته است. آمار حجم عبوری از هر یک از رویکردهای تقاطع محاسبه و میزان تأخیر با پارامترهای محاسبهشده توسط سیستم کنترل مرکزی SCATS ارزیابیشده است. نتایج بهدستآمده از مقایسه زمان تأخیر و توقف نشاندهنده آن است که با حضور خودرو امدادرسان و BRT در مسیرهای موردبررسی و تمدید زمان سبز در آن محورها امکان عبور خودروهای ویژه فراهمشده اما این امر باعث تأخیر در تخلیه بار ترافیکی سایر رویکردهای تقاطع میشود. البته با توجه به اهمیت بالای عبور بهموقع خودروهای امدادرسان و اتوبوسهای BRT، تأخیر ایجادشده در سایر رویکردها در سیکلهای زمانی بعد توسط سیستم کنترل مرکزی هوشمند قابل جبران خواهد بود. لذا این امر باید به‌سرعت صورت پذیرد تا از تحمیل تأخیر ایجاد شده به سایر محورهای شبکه جلوگیری کند.

کلیدواژه‌ها