ارزیابی تاثیرات ناشی از فعالیت فرودگاه‌ها در چهارچوب مفاهیم توسعه پایدار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی عمران و محیط ‌زیست، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

2 دانشکده مهندسی عمران و محیط ‌زیست، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران

چکیده

توسعه پایدار به معنی توسعه و پیشرفت نسل حاضر با حفظ منابع برای توسعه نسل آینده است. توسعه پایدار یک مفهوم پیچیده است که جنبه‌های مختلفی را در بر می‌گیرد. در پایداری، سه جنبه اقتصادی، زیست‌ محیطی و اجتماعی با هم به‌طور کامل در تعامل هستند و اغلب محققان در قالب این سه جنبه اصلی(زیست‌محیطی، اجتماعی و اقتصادی)، پایداری را بررسی می‌کنند. توسعه پایدار باید رشد اجتماعی را که در آن نیازهای همه افراد برآورده ‌شده، فراهم آورد، حفاظت موثری از محیط زیست به عمل آورده و در مصرف منابع طبیعی با دقت عمل کند و این توسعه باید رشد پایدار اقتصادی و رونق اقتصادی را به همراه داشته باشد. صنعت حمل‌ونقل هوایی و فرودگاه‌ها نقش غیرقابل انکاری در توسعه پایدار اجتماعی، اقتصادی و زیست‌محیطی نواحی پیرامون خود دارند. این اثرات تنها محدود به تاثیرات ناشی از عملکرد فرودگاه‌ها بر نواحی همسایه خود نبوده بلکه می‌تواند ناحیه وسیع‌تری را با جذب سرمایه گذاری‌ها، ایجاد دسترسی و ایجاد ناحیه مناسب برای راه اندازی کسب و کارهای جدید تحت تاثیر قرار دهد. فرودگاه‌ها یکی از مهم‌ترین عناصر صنعت حمل‌ونقل هوایی هستند. بنابراین بررسی اثرات اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی ناشی از فعالیت آن‌ها برای ایجاد درکی عمیق و برنامه‌ریزی برای آینده، بسیار ضروری و مهم است. در این پژوهش، چهارچوب مشخصی برای بررسی تاثیرات ناشی از عملکرد فرودگاه‌ها در قالب مفاهیم توسعه پایدار ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


-Alonso, G., Benito, A., Lonza, L., & Kousoulidou, M. (2014), "Investigations on the distribution of air transport traffic and CO2 emissions within the European Union". Journal of Air Transport Management, 36, pp.85-93. doi: https://doi.org/10.1016/j.jairtraman.
 
-Arul, Senthil G. (2014), "Methodologies to monetize the variations in load factor and GHG emissions per passenger-mile of airlines". Transportation Research Part D: Transport and Environment, 32, 411-420. doi: https://doi.org/10.1016/j.trd.2014.
 
-Aviation, York. (2004), "The social and economic impact of airports in Europe". Studie im Auftrag von Airports Council International–ACI.
 
-Carmona-Benítez, Rafael Bernardo, Nieto, Maria Rosa, & Miranda, Danya. (2017), "An Econometric Dynamic Model to estimate passenger demand for air transport industry". Transportation Research Procedia, 25,
pp.17-29. doi:https://doi.org/10.1016/j.trpro.2017.05.191
 
-Čokorilo, Olja. (2016), "Environmental Issues for Aircraft Operations at Airports". Transportation Research Procedia, 14, 3713-3720. doi: https://doi.org/10.1016/j.trpro.2016.05.491
 
-Dimitrios, Dimitriou J., John, Mourmouris C., & Maria, Sartzetaki F. (2017), "Quantification of the air transport industry socio-economic impact on regions heavily depended on tourism". Transportation Research Procedia, 25, 5242-5254. doi: https://doi.org/10.1016/j.trpro.2018.02.051
 
-Dunning, John H. (1988), "Explaining international production: Collins Educational".
 
-Forecasting, Oxford Economic. (2006), "The economic contribution of the aviation industry in the UK". London, UK.
 
-Güller, Mathis, & Güller, Michael. (2003), From airport to airport city: Gustavo Gilli.
 
-Hall, Peter, Breheny, Michael, McQuaid, Ronald, & Hart, Douglas. (1987), "Western sunrise. London: Allen and Un in.
 
-Institute, Netherlands Economic, & Ernst. (1994), "New location factors for mobile investment in Europe". European Planning Studies, 2(2), pp.233-239.
 
-Koç, Seyhani, & Durmaz, Vildan. (2015), "Airport Corporate Sustainability: An Analysis of Indicators Reported in the Sustainability Practices". Procedia - Social and Behavioral Sciences, 181, pp.158-170. doi: https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.04.877
 
-Loo, Becky P. Y., Li, Linna, Psaraki, Voula, & Pagoni, Ioanna. (2014), "CO2 emissions associated with hubbing activities in air transport: an international comparison". Journal of Transport Geography, 34, 185-193. doi: https://doi.org/10.1016/j.jtrangeo.2013.12.006
 
-Satterfield, M. Barclay, Kolb, Charles E., Peoples, Robert, Adams, Georjean L., Schuster, Darlene S., Ramsey, Henry C., . . . Abraham, Martin A. (2009), "Overcoming Nontechnical Barriers to the Implementation of Sustainable Solutions in Industry". Environmental Science & Technology, 43(12), 4221-4226. doi: 10.1021/es802980j