بررسی مشکلات ترافیک شهری و ارائه راهکارهای مبتنی بر طراحی خط ویژه اتوبوس (مطالعه موردی: خیابان‌های کاشانی – امینی شهرستان ارومیه)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عمران، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

2 گروه راه و ترابری، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شاهرود‌، شاهرود، ایران

چکیده

با افزایش جمعیت شهر نشینی و پراکندگی تراکم شهری و شدت کاربری زمین در سطح و ارتفاع ها، و کمبود نیازهای شهروندان برای دسترسی به امکانات حمل و نقل شهری، برنامه ریزان شهری به طراحی سیستم های حمل و نقل شهری پایدار و هماهنگ با تمام معیارهای زیست محیطی و یکپارچگیهدایت می شوند. بافت سنتی شهر ارومیه باعث شلوغی در ساعات اوج ترافیک در راه­های شریانی این شهر در سال های اخیر نیز شده است. لذا در این مقاله حاضر سعی شده است که این موضوع به صورت موردی تحت بررسی قرارگیرد. در ابتدا با استفاده از روش مطالعه ای و ارزیابی، آمارگیری­های ویژگی­های سفر و بررسی وضع موجود جهت شناسایی مشکلات سیستم حمل و نقلی و ترافیکی این شهر آغاز شد و سپس ارائه راهکارهای رفع و یا کاهش مشکلات صورت گرفته است. سپس موضوع این تحقیق به بررسی تبعات خط ویژه  در مسیر خیابان کاشانی-امینی و لزوم اجرای این طرح می باشد. طراحی این خط ویژه اتوبوس های تندرو سبب کاهش 27 درصدی طول مسیر حرکت اتوبوس ها نسبت به مسیر قبلی می گردد. کاهش 27 درصدی در مسافت سفر اتوبوس­ها سبب کاهش آلودگی، کاهش هزینه تعمیر و نگهداری اتوبوس ها و از همه مهمتر کاهش زمان سفر اتوبوس­ها نیز می گردد که آن نیز، سبب افزایش استفاده از اتوبوس و سیستم حمل و نقل عمومی از سوی مردم در این خط می شود و رضایتمندی شهروندان را از طراحی این خط در این شهر برخوردار می­کند.

کلیدواژه‌ها


-ارغوانی، ا.، (۱۳۸۵)،" حمل و نقل عمومی و ترافیک"، شرکت راه آهن شهری تهران و حومه، تهران.
 
-آزمایشگاه تحقیقات جاده و حمل ونقل انگلستان (TRL)، (۱۳۷۵)، "ایمنی راه و ترافیک در شهرهای در حال توسعه راهنمایی برای برنامه ریزان و مهندسان حمل ونقل و ترافیک"، ترجمه غلامرضا قاضی حسامی، سازمان حمل و نقل و ترافیک تهران، چاپ اول.
-استادی جعفری، م. (۱۳۸۹)، "ارزیابی و مدلسازی حمل و نقل پایدار شهری"، پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران – برنامه ریزی حمل و نقل (M.Sc)، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات،
فصل های ۲ و ۳.
 
-استادی جعفری، م. و رصافی، ا.، (2012)، "­الگوی زیست محیطی برنامه ریزی حمل ونقل شهری با استفاده از مدل های سیستم پویایی»"، فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست. دوره چهاردهم، شماره ۳، ص. 28-11.
 
-آشنایی، ه. قراگوزلو، ع. و وفایی نژاد، ع.، (1396)، "بررسی اثرات متقابل بین حمل ونقل شهری (مترو، بی آرتی) و تراکم شهری برمبنای شاخص­های زمین ومسکن بااستفاده ازGIS (مطالعه موردی:منطقه8تهران)­"، فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست، سال نوزدهم، شماره (3)، ص. 49-65.
 
-بهبهانی، ح.، (۱۳۸۰)، "مهندس ترافیک تئوری و کاربرد"، سازمان حمل و نقل و ترافیک تهران.
 
-حبیبیان، م. و کرمانشاه، م.، (1395)، "مدلسازی دلایل استفاده شهروندان از سواری شخصی در سفرهای کاری به محدوده مرکزی کلانشهر تهران"، فصلنامه علمی - پژوهشی مهندسی حمل و نقل، دوره چهارم، شماره ۲،
ص. ۱۱۷- ۱۳۵.
 
-حدادی، ف. و  شیرمحمدی، ح.، (1396)، "ارزیابی و اولویت‌بندی تصمیم‌گیران شهری در یکپارچه‌سازی سیستم حمل و نقل عمومی با استفاده از روش کوپراس (مطالعه موردی: شهر ارومیه) "، فصلنامه علمی - پژوهشی پژوهش و برنامه ریزی شهری، دوره هشتم، شماره ۳۰، ص 65-82.
 
-حیدری اناری، ع. و  شجاعی، ا.، (1396)، "رتبه بندی مدهای مختلف حمل و نقل مسافری درون شهری به کمک روش تاپسیس"، پژوهشنامه حمل و نقل، دوره ۱۴، شماره 3، ص. 159-168.
 
-رضایی، م. و کریمی، ب.، (1395)، "اولویت‌بندی و تعیین استراتژی‌های توسعه شهر (CDSs) شیراز با استفاده ازAHP ، فصلنامه علمی - پژوهشی پژوهش و برنامه ریزی شهری»"، دوره هفتم، شماره ۲۴، ص. ۴۳- ۶۰.
 
-شاهی، ج. (۱۳۸۲)، "مهندسی ترافیک"، مرکز نشر دانشگاه تهران.
 
-شهرداری ارومیه، (۱۳۹۴)، "مطالعات و آمارهای ترافیکی شهرستان ارومیه"،www.urmia.ir .
 
-صدیق باور، م. و حدیقه جوانی، م. (۱۳۹۰)، "ارزیابی و تحلیل عملکرد سیستم حمل و نقل سریع اتوبوسرانی (BRT) در کلان شهرها توسط نرم افزار AIMSUN" دهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران، تهران، سازمان حمل و نقل و ترافیک تهران، معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران.
 
-قهری، م.، لحمیان، ر. و آزاده دل، ی. (۱۳۹۳)، "ارزیابی موقعیت ایستگاه‌های اتوبوس و تاکسی بر اساس مدل AHP با استفاده از GIS (مطالعه موردی منطقه 4 شهرداری تهران) "، فصلنامه مطالعات ساختار و کارکرد شهری, سال دوم، شماره 7، ص.127-146.
 
-صرافی، م. و تورانیان، ف. (۱۳۸۳)، "مروری بر دیدگاههای نظری مدیریت کلان شهری با تاکید بر جنبه های نهادی"، مدیریت شهری، شماره ۱۷، ص. ۶- ۱۷.
 
-وارثی، ح.، شیران، غ. و عزیزی حسنوند، ح. (1394)، "مکان‌یابی ایستگاه‌های اتوبوس با مدل ANP و منطق فازی در GIS (نمونه موردی: شهر خرم آباد) "، فصلنامه علمی - پژوهشی پژوهش و برنامه ریزی شهری، دوره ششم، شماره 23، ص. 55-76.
 
-یغفوری، ح.، فتوحی، ص. و مسجدی، ن. (1395)، "بررسی توزیع فضایی ـ مکانی پارکینگ‌های عمومی و مکان‌یابی بهینه آن (مطالعه موردی: منطقه 2 و 8 شهرداری شیراز) "، فصلنامه علمی - پژوهشی پژوهش و برنامه ریزی شهری، دوره هفتم، شماره 24، ص.173-190.
 
-Banks, J. H. (2002), “Introduction to transportation engineering”, New York: McGraw-Hill.
 
-Birk, M. L., and Zegras, P. C. (1993), “Moving toward integrated transport planning: energy, environment, and mobility in four Asian cities”.
 
Bocarejo, J., Portilla, I., and Perez, M. (2012), “Impact of Transmilenio on density, land use, and land value in Bogota”, Research in Transportation Economics, Vol. 40, pp 78-86.
-Chakroborty, P., and Das, A. (2003), “Principles of transportation engineering”, PHI Learning Pvt. Ltd.
 
-Institution of Highways and Transportation with the Department of Transport. (2002), “Roads and Traffic in Urban Areas”, London: HMSO.
 
-Slinn, M., Matthews, P., and Guest, P. (1998), “Traffic Engineering Design: Principles and Practice,” ElsevierButterworth-Heinemann, Technology & Engineering, pp. 1-232.
 
-Monoz-Raskin, R. (2010), “Walking accessibility to bus rapid transit: does it affect property values?”, Transport Policy, Vol. 17, pp. 72-84.
 
-Newman, P. G., and Kenworthy, J. R. (1989), “Cities and automobile dependence”, An international sourcebook.
 
-Perdomo-Calvo, J. A., Mendoza-Alvarez, C., Mendieta-Lopez, J. C., and Baquero-Ruiz, A. (2007), “Study of Effect of the Transmilenio Mass Transit Project on the Value of Properties in Bogota, Colombia, Working Paper No.WP07CA1. Lincoln Institute of Land Polic, pp. 1-38.
 
-Richardson, B. C. (2005), “Sustainable transport: analysis frameworks”, Journal of Transport Geography, Vol. 13, No. 1,
pp. 29-39.
 
-Wang, R., and Yuan, Q. (2013), “Parking parties and policies under rapid motorization: the case of china”, Transport policy, vol. 3,
pp. 109-116.