شناسایی عوامل موثر بر تخلف سرعت با استفاده از روش درخت طبقه‌بندی و تصمیم‌گیری (مطالعه موردی: راه‌های بین‌شهری استان اصفهان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران

2 استادیار، دانشکده حمل‌و‌نقل، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران

3 دانشیار، دانشکده عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران

4 دانشکده عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

چکیده

برای ارزیابی ایمنی، به صورت معمول شاخص‌هایی مانند تعداد تصادفات و هزینه‌های اجتمائی ناشی از آن را در نظر می‌‌گیرند، در صورتی که این شاخص‌ها معمولاٌ کنترل‌کننده و تاثیرگذار بر ایمنی نیستند و در بعضی مواقع ممکن است این اطلاعات برای منطقه مورد مطالعه موجود نباشد. بنابراین شاخص‌های ایمنی دیگری برای کنترل ایمنی لازم است که به آن‌ها شاخص‌های جانشین تصادفات گفته می‌شود. سرعت وسایل‌نقلیه یک جزء اصلی در ایمنی راه‌ها است. موضوع مقاله حاضر،‌ شناسایی عوامل موثر بر تخلف از سرعت مجاز به عنوان شاخص جانشین تصادفات به روش درخت رگرسیون و طبقه‌بندی در راه‌های بین‌شهری استان اصفهان است. جمع‌آوری اطلاعات سرعت وسایل‌نقلیه و تخلف از سرعت در ۱۰ محور بین‌شهری استان اصفهان به کمک دوربین‌های ثبت سرعت روبوت انجام شد. پارامترهای مختلف مربوط به 4 عامل اصلی موثر بر تخلف سرعت شامل انسان، راه، وسیله‌نقلیه و عوامل محیطی محورها نیز جمع‌آوری شد. با استفاده از روش درخت رگرسیون و طبقه‌بندی مهم‌ترین پارامترهای معنادار موثر بر تخلف سرعت شناسایی شدند. دقت کلی طبقه‌بندی مدل 7/74 درصد بدست آمده‌است. نتایج نشان داده‌اند که در بین 4 عامل موثر بر تخلف سرعت، عامل انسانی شامل تعداد و مدت زمان استراحت در طول مسیر، تجربه رانندگی، زمان سفر، تحصیلات راننده، پاسخ به تلفن همراه حین رانندگی و وجود راننده دوم بیشترین تاثیر را در تخلف سرعت داشته‌اند. پس از عامل انسانی، پارامترهای مربوط به راه شامل تعداد نقاط گردشگری و حجم تردد وسایل‌نقلیه از اهمیت بیشتری برخوردار بوده‌است. در پایان، پارامترهای مربوط به وسیله‌نقلیه کمترین نقش را در تخلف سرعت داشته‌اند.

کلیدواژه‌ها