بررسی میزان رضایت‌مندی شهروندان شهر اصفهان از شبکه حمل ونقل عمومی و عوامل موثر بر آن (مطالعه موردی: شهروندان مناطق 1 و3 و5 و6 و8 )

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 سرپرست دانشگاه پیام نور واحد بهارستان و گروه جغرافیا‌، دانشگاه پیام‌نور‌، تهران‌، ایران

2 گروه علوم اجتماعی، دانشگاه پیام‌نور‌، تهران‌، ایران

3 دانشگاه پیام نور، مرکز اصفهان ، ایران

چکیده

روند روبه رشد جمعیت درکلان شهر اصفهان وگسترش فعالیت های اجتماعی وهمچنین تمایل شهروندان به استفاده ازوسایل حمل ونقل شخصی باعث تراکم ترافیک وهمچنین افزایش آلودگی هوا شده است­. در راستای موضوع فوقهدف این پژوهش بررسی میزان رضایت مندی شهروندان اصفهان از شبکه حمل ونقل عمومی است. روش تحقیق­، پیمایشی از نوع همبستگی است جامعه آماری پژوهش کلیه شهرومندان ساکن در مناطق 1،3،5،6،7،8 اصفهان در سال 1396 می باشند. داده­های مورد نیاز با استفاده از پرسش نامه محقق ساخته جمع­آوری گردیده و پنج شاخص دسترسی­،آسایش­، امنیت­، سرعت و هزینه سفر  مورد بررسی قرار گرفته و با استفاده از مدل رگرسیون­، تحلیل مسیرو آزمون T ، ضریب هبستگی پیرسون و باکاربرد نرم افزار SPSS  تجزیه و تحلیل انجام شده است­. نتایج تحقیق مشخص می کند از دیدگاه شهروندان شبکه اتوبوس رانی بهترین  سرویس دهی در زمانهای اوج سفر را داشته­، همچنین  جانمایی ایستگاه­های شبکه اتوبوس رانی مناسب است­. بهترین کیفیت و میزان سرویس دهی در ساعات اولیه شب متعلق به شبکه تاکسیرانی است و شبکه مترو در میان سایر وسایل حمل نقل عمومی بهترین کیفیت سرویس دهی را داشته است. ولی میزان استفاده شهروندان از  این وسیله بسیار پایین است و بین متغیرهای دسترسی، آسایش امنیت­، سرعت و هزینه سفر با رضایت مندی از شبکه حمل و نقل عمومی رابطه معنا داری وجود دارد و متغییر امنیت و ایمنی سفر با رضایتمندی از شبکه حمل و نقل عمومی رابطه معنا داری نشان نمی دهد.

کلیدواژه‌ها


-امینی­نژاد­، رامین، افتخاری­، قدرت ا..، (1390)، "مقدمه­ای بر برنامه­ریزی حمل و نقل شهری­، تهران، انتشارات دانشگاه پیام نور.
 
-صلواتی، ع. ر. و آقاها، طیبه، (1391)،"افزایش ایمنی و کارایی در سیستم اتوبوسرانی تندرو"، مطالعه موردی خط یک اتوبوسرانی تندرو شهر اصفهان، دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک، تهران، ص.15-1.
 
-کرباسی، ع. ر.، صالحی، ف.، خشایی­پور، م.، (1390)­، "مقبولیت و اثر بخشی راه­اندازی اتوبوس­های تندرو در مسیر  چمران"، یازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک، تهران، ص. 14-1.
 
-مختاری موغاری، ع.، (1388)­،"­تجزیه و تحلیل رضایت مسافران از استقرار اتوبوس­های تندرو"، دانشگاه تهران، مرکز اطلاعات علمی و تخصصی حمل و نقل و ترافیک.
-ملایی،ا.، عظیمی،آ.، پور­احمد، ا.، (1390)، "ابعاد پایداری حمل ونقل عمومی شهری با تاکید برBRT "، یازدهمین  کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک، تهران، ص. 15.
-مهدی زاده، م.، آیتی، ا.، هاشمیان، ن.­، (1389)، "ارائه مدلی برای مدیریت یکپارچه حمل ونقل و ترافیک شهری در کلان شهرهای ایران"، فصلنامه مطالعات مدیریت انتظامی، شماره 3، ص.433-418.
-عباس زادگان، مصطفی، رضازاده، ر. محمدی، م.­، علی پور، سجاد.، "ارائه مدلی پیش بینی کننده از میزان رضایت از سفر با­ مترو"، نشریه­ هویت­ شهر، شماره­6، ص. 86-75.
-امیری پور، م. م.­، فرحزاد، ا.، فرهمندی، ا.­، محسنیان،حسن.، (1391)، "ارائه روشی کاربردی برای اصلاح خطوط اتوبوس پس از اجرای خط یک ­BRT مطالعه موردی: شهر مشهد"، دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک، شهرداری تهران.
-امین ناصری، م. ر. (1389)­، "بررسی عوامل موثر بر زمان توقف اتوبوس­ها در ایستگاه­ها و پیش بینی آن در سیستم حمل ونقل اتوبوسرانی شهر تهران"، پژوهشنامه حمل ونقل، شماره 1 ، ص.25.
-انواری، ا.، ستاری، ف.، (1388)­، "طراحی مدل برنامه ریزی شبکه حمل ونقل اتوبوس رانی شهری (مورد  مطالعه اردبیل وحومه)"، فصلنامه مطالعات مدیریت ترافیک، شماره 12 ، ص. 22-2.
-باباغیبی ازغندی، ع. ر.، (1389)­، "آینده پژوهی، رهیافتی نو در مدیریت جامع حمل ونقل شهری"، فصلنامه مطالعات مدیریت ترافیک شماره16­، ص.100-77.
-اصغرپور،محمد جواد، ابراهیم نژاد،سعد ا...، (1380)،
"ارائه مدل تخصیص ترافیک به شبکه­ی حمل و نقل شهری و حل آن با استفاده از  الگوریتم ژنتیک، نشریه دانشکده فنی، جلد 35 ،شماره 4، ص.587- 602.
-M.Anil Yazici (2013)­, “A Bus Rapid Transit Line Case Study: Istanbul`s Metrobus System”, Region-2 University. Transportation Research Center, New York, Jounal of Public Transportation, Vol. 16­, No. I.
-Oktiani Astuti Budiono (2009), “Customer Satisfaction in Public Bus Transport­, A Study of Travelers perception in Indonesia, Supervisor: Margateta Friman, Master Thesis service Program”, Karlstand University, Spring.
-Michael R. Baltes,) 2003(, "A Importance Customers Place on Specific Service Elements of Bus Rapid Transit", Journal of Public Transportation, Vol.6, No4.
-A.A. Rassafi and M.Vaziri, )2007(, "Assessment of Model Transportation Sustainability: "Application of Data Envelopment and Concordance Analysis", Iranian Journal of Science & Technology, Transaction Engineering, Vol. 31, No. B2, pp. 179-193.