ارزیابی ناپارامتریک بهره وری عوامل وکارایی در صنعت هوایی کشور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم اقتصادی دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 مربی گروه اقتصاد دانشگاه پیام نور، تهران ، ایران

چکیده

هدف محوری این پژوهش ارزیابی ناپارامتریک بهره وری و کارایی در شرکت های حمل و نقل هوایی کشور می باشد. بدین منظور از داده های 12 شرکت فعال در بخش حمل و نقل هوایی- مسافربری کشور طی سال های 95- 1390 و روش تحلیل پوشش داده ها بهره برداری شده است. یافته های این مطالعه گویای آن است که میانگین کارایی تکنولوژیکی تولید، تغییرات کارایی مقیاس و تغییرات کارایی فنی خالص به ترتیب طی دوره مطالعه 0/08، 0/06 و 0/02 درصد افزایش داشته اند. درحالی که میزان پیشرفت فنی با کاهش 5/4 درصدی خود منجر به کاهش 4/3 بهره وری شده است که انحراف نتایج ناشی از آن است که بخشی از کاهش بهره وری از سه کانال دیگر جبران شده است. علاوه بر این میانگین کارایی مدیریتی در بخش حمل و نقل هوایی برابر 0/986 بوده است که به میزان 1/4 درصد کمتر از سطح بهینه است. همچنین نتایج تحقیق گویای سیر نزولی شاخص بهره وری در تعدادی از شرکت های حمل ونقل هوایی است که این امر ناشی از تغییرات تکنولوژیکی و تغییرات کارایی مدیریتی بوده البته کارایی مدیریتی نقش کمتری دارد.

کلیدواژه‌ها