ارزیابی هماهنگ‌سازی تقاطعات با چراغ فرماندهی - مطالعه موردی: شهر شیراز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد تحقیقات / مرکز تحقیقات حمل و نقل و ترافیک دانشگاه شیراز

2 کارشناس مرکز تحقیقات حمل‌و‌نقل و ترافیک، دانشگاه شیراز

چکیده

رشد جمعیت و افزایش تعداد وسایل‌نقلیه، سبب ایجاد مشکلات ترافیکی در بسیاری از شهرها شده است. انتخاب بهترین نوع فازبندی، طول چرخه بهینه و زمان‌بندی می‌تواند شرایط ترافیکی در تقاطعات چراغ‌دار را بهبود بخشد؛ اما برای دستیابی به بهترین شرایط ترافیکی باید تأثیر متقابل تقاطع‌ها بر روی یکدیگر نیز مورد بررسی قرار گیرد و با هماهنگ‌سازی چراغ‌های فرماندهی، بسیاری از مشکلات ناشی از ترافیک به‌مانند زمان سفر و تأخیر، شمار توقف‌ها، میزان تصادفات در تقاطع‌ها، آلودگی هوا و مصرف سوخت را کاهش داد. در این پژوهش باهدف ارزیابی نیازمندی تقاطعات به هماهنگ‌سازی پس از مروری بر مطالعات انجام پذیرفته در این زمینه شاخص هماهنگ‌سازی سینکرو و شاخص جفت‌شدگی پیشنهاد گردید. سپس با استفاده از نرم‌افزار سینکرو (Synchro) سه تقاطع در شهر شیراز شبیه‌سازی گردید و شاخص هماهنگ‌سازی سینکرو برای این تقاطعات محاسبه گردید و نتایج با شاخص جفت‌شدگی مقایسه شد. نتایج نشان داد که تقاطع خیابان انقلاب با خیابان ذوالانوار (1009) و تقاطع خیابان منوچهری با خیابان انقلاب (1008) بر اساس شاخص هماهنگ‌سازی سینکرو قطعاً باید هماهنگ‌سازی شوند (89) و بر اساس شاخص جفت‌شدگی هماهنگ‌سازی مطلوب است (18/4 ). بنابراین پیشنهاد گردید این دو تقاطع هماهنگ شوند. همچنین تقاطع خیابان منوچهری با خیابان انقلاب (1007) و تقاطع خیابان منوچهری با خیابان انقلاب (1008) بر اساس شاخص هماهنگ‌سازی سینکرو احتمالاً باید هماهنگ‌سازی شوند (53) و بر اساس شاخص جفت‌شدگی هماهنگ‌سازی مطلوب است ( 73/ 2)، بنابراین بهتر است این دو تقاطع هماهنگ شوند. روش استفاده شده در این مقاله می‌تواند در مطالعات دیگر برای بررسی هماهنگ‌سازی چراغ‌های فرماندهی استفاده گردد.

کلیدواژه‌ها