مدل مفهومی تنش برشی بستر در پل های تک دهانه محافظت شده با سنگچین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 Road, Housing and Urban Development Center Pavement and Road Engineering

2 استادیار، گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)

چکیده

وجود تکیه گاه های عمودی پل در مسیر رودخانه باعث ایجاد جریان های سه بعدی می شود و می تواند سبب ایجاد آبشستگی در محل پل ها گردد و در نهایت تخریب پل صورت می پذیرد. در مواردی که از پی های عمیق استفاده نمی گردد سطح آسیب پذیری افزایش می یابد. این نوع کوله ها اغلب برای پل های تک دهانه اجرا می شوند و اقدامات پیشگیرانه جلوگیری کننده از آبشستگی مانند پوشاندن بستر با مصالح مقاوم مثل سنگچین به عمل می آید. منظور از بررسی های حاضر ارائۀ مدلی مفهومی از تنش های برشی موضعی بستر وارد بر زبری بستر ناهمگون در دهانۀ پل است. سازگاری جریان با تغییر در زبری مصالح سنگچین نسبت به مصالح بستر منجر به افزایش تنش برشی بستر در مصالح بستر طبیعی محافظت نشده می گردد و در نهایت عمق آبشستگی تنگ شدگی بیشتر از حالت بدون حفاظت سنگچین خواهد گردید. مدل عددی نیز مراتب را تایید می کند.

کلیدواژه‌ها