طراحی نقشه استراتژی اداره کل راه آهن قم مبتنی بر برنامه ریزی ترجیحات فازی لگاریتمی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی دانشگاه تهران

2 کارشناس ارشد مدیریت اجرایی گرایش استراتژیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تفرش

3 دانشجوی مهندسی مکانیک، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ایران

چکیده

نقشه استراتژی ابزاری است که میان استراتژی مورد نظر سازمان و میان فرآیندها و سیستم‌های که به پیاده‌سازی استراتژی کمک می‌کنند، ارتباط برقرار می‌کند. این ابزار به کارکنان سازمان یک نگاه مستقیم و روشن می‌دهد تا بدانند چگونه مشاغل و فعالیت‌های ایشان به اهداف جامع سازمان متصل شده و ایشان را در جهت انجام کارهایشان هماهنگ می‌کند.در این تحقیق با مشخص کردن روابط علت و معلولی میان اهداف راهبردی، به طراحی و ترسیم نقشه استراتژی اداره کل راه آهن قم پرداخته شده است. لذا ابتدا به بررسی نقاط قوت، ضعف، فرصت‌ها، تهدیدات و مضامین استراتژی و همچنین میزان پوشش یافتن نقاط SWOT توسط مضامین استراتژی پرداخته شده است. سپس میزان تأثیر اهداف هر سطح بر اهداف هم سطح خود و میزان تأثیر اهداف هر سطح بر اهداف سطح بالاتر را به دست امده است. در نهایت نقشه استراتژی برای اداره کل راه آهن قم ترسیم شده است. سپس در ادامه تحقیق به ‌منظور اولویت‌بندی اهداف استراتژیک از روش برنامه ریزی ترجیحات فازی لگاریتمی استفاده ‌شده است. براساس نتایج حاصل از این تحقیق، سود در بین اهداف مالی، کاهش تاخیرات در بین اهداف فرآیندهای داخلی، افزایش حمل بار در بین اهداف مشتریان و توانمند سازی کارکنان عملیاتی در بین اهداف رشد و یادگیری رتبه اول را به خود اختصاص داده اند.

کلیدواژه‌ها