بررسی معیارهای تاثیرگذار در تعیین مسیر اتوبوس تندرو(نمونه موردی شهر کرج)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه عمران، دانشگاه پیام نور ، تهران، ایران

2 گروه عمران، دانشگاه پیام نور، تهران

3 گروه عمران دانشگاه پیام نور تهران

چکیده

به علت حجم زیاد سفرها و اهمیت روزافزون ارزش وقت مسافران در سفرهای درون شهری، طراحی سامانه‏های کارآمد و مسیریابی آنها از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. طراحان در انتخاب مسیر بهینه این سامانه‏ها با گستره بزرگی از انواع معیارها مواجه هستند، لذا هدف از این پژوهش بررسی معیارهای تاثیرگذار در تعیین مسیر اتوبوس تندرو و تعیین مسیر بهینه بر اساس روش تصمیم‏گیری چند معیاره می‏باشد. روش مورد مطالعه توصیفی-تحلیلی و از ابزار پرسشنامه، استفاده شده است. در مرحله اول معیارهای تاثیر‏گذار بر مسیر‏یابی اتوبوس توسط پرسش‏نامه اول و نظرات کارشناسان حوزه حمل‏ونقل انتخاب و بر اساس طیف لیکرت این معیارها اولویت‏بندی شدند. در محله دوم با توجه به معیارهای به دست آمده از قبل، مسیرهای پیشنهادی از صفر تا ده نمره داده شد. سپس با کمک نرم‏افزار تصمیم‏گیری بر اساس مدل AHP معیار‏ها وزن‏دهی شدند و وزن هر معیار برای هر مسیر مشخص شد. ده معیار تاثیر‏گذار در انتخاب مسیر بی‏آرتی شناسایی شد که مهمترین معیار تعداد مسافر جذب شده به حمل‏ونقل عمومی در وضعیت کنونی می‏باشند. گزینه پیشنهادی مسیر شماره یک اتوبوس تندرو شهری از پایانه حصارک در خیابان شهید بهشتی تا پایانه شهید سلطانی و گزینه پیشنهادی مسیر شماره دو از پایانه شهید سلطانی تا میدان ملارد انتخاب شدند. بر اساس معیارهای تاثیرگذار بهترین مسیر، مسیر پیشنهادی یک از پایانه شهیدسلطانی تا میدان حصارک در نظر گرفته شد.

کلیدواژه‌ها