شبیه‏ سازی و مقایسه رفتار خستگی آسفالتهای معمولی و آسفالتهای با استخوان‏بندی سنگدانه‏ ای در مناطق گرمسیری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه عمران، دانشگاه پیام نور ، تهران، ایران

2 گروه عمران، دانشگاه پیام نور، تهران

3 گروه عمران دانشگاه پیام نور

چکیده

پایین بودن عمر عملکرد آسفالت‌های متداول در مناطق گرمسیری، هزینه‌های گزاف نگهداری روسازی‌ها و همچنین صدمات بوجود آمده، ضرورت استفاده از آسفالتی را می‌طلبد که بتواند با داشتن خصوصیات بسیار ممتازتری نسبت به سایر مخلوط‌های آسفالتی، نیازهای مربوطه به این مناطق را برآورده نماید. لذا هدف از این تحقیق، مقایسه آزمایشات خستگی بر روی آسفالتهای معمولی و آسفالتهای با استخوان‏بندی سنگدانه‏ای در مناطق گرمسیری و شبیه‏سازی در نرم‏افزار می‏باشد. ابتدا آزمایش مدول برجهندگی، مقاومت کششی غیرمستقیم و نسبت استقامت مارشال در محیط واقعی انجام شد. سپس نتایج مربوط به مخلوط آسفالتهای با استخوان‏بندی سنگدانه‏ای با آسفالت معمولی به عنوان مخلوط شاهد مقایسه شده است. در مرحله شبیه‏سازی، فاکتورهای وابسته به دمای آسفالت در مناطق گرمسیری مربوط به دو نوع آسفالت مذکور اعم از دانسیته، ضریب انبساط حرارتی، ضریب هدایت حرارتی، الاستیسیته و گرمای ویژه در نرم‏افزار آباکوس تعریف شده، سپس از طریق تجزیه و تحلیل اطلاعات در نرم‏افزار آباکوس، مقاومت هر کدام از آسفالتها در مناطق گرمسیری مورد بررسی قرار گرفت. نتایج آزمایشها نشان دادند که درصد قیر بهینه مخلوطهای با استخوان‏بندی سنگدانه‏ای بیشتر از مخلوط معمولی است. استقامت مارشال و نشانه سختی مارشال در مخلوطهای استخوان‏بندی سنگدانه‏ای بیشتر از مخلوط معمولی است. ضریب برجهندگی مخلوطهای با استخوان‏بندی سنگدانه‏ای بیشتر از مخلوط معمولی است. در عین حال میزان ریزش در مخلوطهای با استخوان‏بندی سنگدانه‏ای بیشتر از مخلوط معمولی است. همچنین میزان ریزش در مخلوطهای با استخوان‏بندی سنگدانه‏ای با 3/0 درصد الیاف بیشتر از مخلوط معمولی است.

کلیدواژه‌ها