فرمول بندی استاندارد داده‌های اینترلاگینگ به روش RailML (مطالعه موردی: ایستگاه زواره محور تهران- بافق)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده مهندسی راه آهن دانشگاه علم وصنعت ایران

2 دانشیار، دانشکده مهندسی راه آهن، دانشگاه علم وصنعت ایران، تهران، ایران

چکیده

در صنعت ریلی به منظور کاهش هزینه­های مهندسی سیستم های اینترلاکینگ نیاز به ساده سازی تبادل اطلاعات فنی بین سهامداران وجود دارد. RailML  یک ابزار IT متن باز است که هدف آن استاندارد سازی تبادل داده­ها در فرآیندهای ریلی مختلف است. فقدان استاندارد­هایی برای ساختارها و پروتکل­های داده­ها نیاز به طراحی و نگهداری چندین واسط بین برنامه­های کاربردی را ایجاد می­کند. این رویکرد ناکارآمد، زمان بر و هزینه بر است. الزامات مختلف و نواحی جدید اینترلاکینگ مانع اتوماسیون کامل زنجیره طراحی مهندسی می­شود. RailML  بر اساس زبان نشانه گذاری قابل توسعه است و از طرح XML برای تعریف ساختار تبادل داده جدید برای تعامل داده­ها میان­برنامه­های کاربردی راه آهن استفاده می­کند. در این مقاله از زبان نشانه گذاری استاندارد RailML به عنوان اساس و فرمت تبادل برای فرمول بندی مسیرهای ایمن ایستگاه زواره محور
تهران
بافق استفاده شده است. که از فرمول­بندی مسیرهای ایمن آن در طراحی و تست می­توان استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها


-B. Luteberget and C. Johansen, (2017), “Efficient verification of railway infrastructure designs against standard regulations,” Form. Methods Syst. Des., No. 1.
 
 -B. Luteberget, C. Johansen, and M. Steffen,  (2016), “Rule-based Consistency Checking of Railway Infrastructure Designs.
-C.­Republic,  (2016), “Traffic Management System In Terms Of Data 2 . Architecture of Management Process,” pp. 26–28.
 
-D. Zentrum, (2016), “AIM Data Services,” Vol. 73, pp. 1–9.
F. List, M. Lehmann, T. Albrecht, and T. K. A. De, )2008(.
 
-G. Geng and L. X. Li, (2001), “Scheduling railway freight cars,” Vol. 14, pp. 289–297.
 
-H. I. N. Radom, (2017), “Transport System Telematics Rail­Topo­Model and RailML – data exchange standards in railway sector,” Vol. 10,
pp. 10–15.
 
-H. Stadtler, (2005),“Supply chain management and advanced planning basics­, overview and challenges,” Vol. 163, pp. 575–588.
 
- K. Gerlach and M. Meyer, (2009), “A Precise Digital Map for GALILEO-Based Train Positioning Systems,” pp. 343–347.
 
-M. Banci and A. Fantechi, (2005), “Geographical Versus Functional Modelling by Statecharts of Interlocking Systems,” Vol. 133, pp. 3–19.
 
-P. K. Arjun, M. Mythily, and M. L. Valarmathi, (2013), “Development of a Secure XML Data Warehouse : A Practical Approach,” Vol. 3, No. 12, pp. 1–5.
 
       -S. E. Step-by-step, R. History, and C. Rahmig,  (2017), “RailML  v3 Tutorial Simple Example
Step-by-Step,” pp. 1–37.
-T. Report, M. Til, and M. Bosschaart, (2013),“Lean Engineering Design of Rail Interlocking Systems with RailML”.
 
-T. Stein, (2012), “INESS System Design (­EURDI­),”
 No. March, pp. 1–74.