ارزیابی کارایی عملکرد فرودگاه‌های بین‌المللی کشور با استفاده از تکنیک VFB-DEA

نویسندگان

1 استادیار، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت پردیس فارابی، دانشگاه تهران، ایران

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی، دانشگاه تهران، ایران

چکیده

امروزه عملکرد و سودمندی صنعت حمل و نقل هوایی نسبت به سایر روش­های حمل و نقل شاید فراتر از ارایه خدمات جابجایی و نقل و انتقال باشد، چرا که حمل و نقل شیوه زندگی اقتصادی، نگرش اجتماعی و فرهنگی ما را متأثر کرده و در شکل دهی وضعیت تاریخی و سیاسی جوامع تأثیرگذار می باشد.کسب اطمینان از ارایه بهترین و کیفی ترین خدمات در بخش حمل و نقل هوایی، مستلزم ارزیابی عملکرد فرودگاه­های کشور می باشد. هدف از انجام این پژوهش ارزیابی کارایی عملکرد و رتبه­‌بندی فرودگاه­‌های بین­المللی کشور با در نظر گرفتن همکاری میان آن‌­ها با استفاده از تکنیک VFB-DEA­ می­‌باشد. این پژوهش از دید هدف، کاربردی، از دیدگاه نوع داده، کمی و از نظر شیوه گردآوری داده­ها، توصیفی پیمایشی می­باشد. چارچوب ارزیابی فرودگاه­ها از مبانی نظری و پیشینه پژوهش استخراج گردید، این چارچوب دارای 4 بعد، 6 مؤلفه و 14 شاخص می­باشد که متغیرهای ورودی و خروجی ارزیابی فرودگاه­ها را تشکیل می­دهند که شامل 9 متغیر ورودی و 5 متغیر خروجی می­باشد. این پژوهش 9 فرودگاه بینالمللی کشور را مورد ارزیابی قرار می­دهد. اطلاعات فرودگاه­ها از طریقسامانه شرکت فرودگاه­ها و ناوبری هوایی کشور جمع آوری گردید و توسط تکنیک تحلیل پوششی داده­ها با مرز مجازی همکارانه (VFB-DEA)در نرم افزار LINGO 11 مدل­سازی گردید. با استفاده از این تکنیک میزان کارایی هر فرودگاه با استفاده از همکاری با فرودگاه­های دیگر مشخص گردید و میزان کارایی فرودگاه­ها بر اساس این همکاری برآورد گردیده است. یافته­های این پژوهش رتبه­های فرودگاه­ها را براساس میزان کارایی نمایان می­سازد و پیشنهاداتی را در همکاری هر فرودگاه با فرودگاه­های دیگر ارایه
می­دهد. سپس پیشنهاد
­‌هایی کاربردی و پژوهشی حاصل از انجام پژوهش برای پژوهشگران آینده با توجه به تجربیات ارایه گردیده است.

کلیدواژه‌ها


-رحیمی، غ.، ( 1385 )، "ارزیابی عملکرد و بهبود مستمر سازمان"، مجله تدبیر، شماره 173.
 
-طحاری مهرجردی، م.ح.، شاکری، ف. و بابایی میبدی، ح.، (1391)، "تحلیل کارایی و رتبه­بندی سیستم فرودگاه­های کشور با استفاده از رویکرد ارزیابی کارایی متقاطع"، پژوهشنامه حمل‌ونقل، سال نهم، شماره سوم.
-افشارکاظمی، م. ع.، طلوعی اشلقی، ع. و چرخچی، ر.، (1390)، "ارزیابی کارایی نسبی شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران ­)هما(­، "در مقایسه با شرکت­های برتر هواپیمایی جهان با استفاده از تحلیل پوششی داده­ها (DEA)، مجله مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار، شماره هفتم.
 
-Barretta, A. D., (2008), “The exclusion of indirect costs from efficiency benchmarking, Benchmarking: An International Journal, Vol. 15, No. 4, pp. 345-367.
 
-Charnes, A. and Cooper, w.w. (1985), “Preface to Topics in DEA, Annuals of operation”.
 
-Chiu, Y.H., Chen, Y.C., Bai, X.J., (2011), Efficiency and risk in Taiwan banking: SBM super-DEA estimation. Appl. Econ. 43 (5), pp.587-602.
 
-Chu, J. F., Wu, J., & Song, M. L., (2016), “An SBM-DEA model with parallel computing design for environmental efficiency evaluation in the big data context: a transportation system application”. Annals of Operations Research, pp.1-20.
-Coelli, T. J., Rao, D. S. P., O’donnell, C. J., Battese, G. E., (2005), “An introduction to efficiency and productivity analysis, Second Edition, Springer.
 
-Colombier, C., (2008), Efficiency in public infrastructure provision: a theoretical note, Journal of Economic Studies, Vol. 35, No. 6, PP. 528-543.
 
-Cui, Q., & Li, Y. (2015), “Evaluating energy efficiency for airlines: An application of VFB-DEA”. Journal of Air Transport Management, 44, pp.34-41.
 
-Dadrasmoghadam, T., & Mohammadjafari, M., (2015), “Evaluating the efficiency and productivity of gas units using combined artificial neural networks and data envelope analysis”.
 
-Goncharuk, A. G., (2009), “Improving of the efficiency through benchmarking: a case of Ukrainian breweries, Benchmarking: An International Journal”, Vol. 16, No. 1,
pp. 70-87.
 
-Lai, P. L., Potter, A., Beynon, M., & Beresford, A., (2015), “Evaluating the efficiency performance of airports using an integratedAHP/DEA-ARtechnique. Transport Policy, 42, pp.75-85.
 
-McAdam, R., Hazlett, S. A., Gillespie, K. A. (2008), Developing a conceptual model of lead performance measurement and benchmarking: A multiple case analysis, International Journal of Operations & Production Management, Vol. 28, No. 12,
pp. 1153-1185.
 
-Olsen, E. O., Zhou, H., Lee, D. M. S., NG, Y. E., Chong, C. C., Padunchwit, P., (2007), “Performance measurement system and relationships with performance results: A case analysis of a continuous improvement approach to PMS design, International Journal of Productivity and Performance Management”, Vol. 56, No. 7, pp. 559- 582.
 
-Pedram, M., & Payan, A., (2015), “Efficiency Evaluation of International Airports in Iran using Data Envelopment Analysis. Indian Journal of Science and Technology, 8(S9), pp.67-74.
 
 
 
-Seydel, J., (2006), “Data envelopment analysis for decision support, Industrial Management & Data Systems”, Vol. 106, No.1, pp. 81-95.
 
-Stewart, C., Matousek, R., & Nguyen, T. N., (2016), “Efficiency in the Vietnamese banking system: A DEA double bootstrap approach”. Research in International Business and Finance, 36, pp.96-111.
 
-Taner, M. T., Sezen, B., (2009), “An assessment of diagnostic efficiency by Taguchi/DEA methods, International Journal of Health Care Quality Assurance, Vol. 22, No. 1, pp. 93-98.
 
-Vits, J., Gelders, L. (2002), Performance improvement theory, International Journal of Production Economics, Vol. 77, No. 3,
pp. 285- 298.
 
-Wanke, P., Barros, C. P., & Nwaogbe, O. R. (2016). Assessing productive efficiency in Nigerian airports using Fuzzy-DEA. Transport Policy, 49, pp.9-19.
 
-Yang, F., Xia, Q., Liang, L., (2011), “DEA cross efficiency evaluation method for competitive and cooperative decision making units”. Syst. Eng. Theory Pract. 31 (1), 92e98.