شناسایی عوامل موثر بر تخلف سرعت با استفاده از روش درخت طبقه‌بندی و تصمیم‌گیری (مطالعه موردی: راه‌های بین‌شهری استان اصفهان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 خ میرزاطاهر کوچه (9) کوچه توحید پلاک 21

2 استادیار، دانشکده عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران

3 دانشیار، دانشکده عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران

4 دانش آموخته کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

چکیده

برای ارزیابی ایمنی، به صورت معمول شاخص‌هایی مانند تعداد تصادفات و هزینه‌های اجتمائی ناشی از آن را در نظر می‌‌گیرند، در صورتی که این شاخص‌ها معمولاٌ کنترل‌کننده و تاثیرگذار بر ایمنی نیستند و در بعضی مواقع ممکن است این اطلاعات برای منطقه مورد مطالعه موجود نباشد. بنابراین شاخص‌های ایمنی دیگری برای نظارت و کنترل ایمنی لازم است که به آن‌ها شاخص‌های جانشین تصادفات گفته می‌شود. سرعت وسایل‌نقلیه یک جزء اصلی در ایمنی راه‌ها است. موضوع مقاله حاضر،‌ شناسایی عوامل موثر بر تخلف از سرعت مجاز به عنوان شاخص جانشین تصادفات به روش درخت رگرسیون و طبقه‌بندی در راه‌های بین‌شهری استان اصفهان است. جمع‌آوری اطلاعات سرعت وسایل‌نقلیه و تخلف از سرعت در ۱۰ محور بین‌شهری استان اصفهان به کمک دوربین‌های ثبت سرعت روبوت انجام شد. پارامترهای مختلف مربوط به 4 عامل اصلی موثر بر تخلف سرعت شامل انسان، راه، وسیله‌نقلیه و عوامل محیطی محورها نیز جمع‌آوری شد.با استفاده از روش درخت رگرسیون و طبقه‌بندی مهم‌ترین پارامترهای معنادار موثر بر تخلف سرعت شناسایی شدند. دقت کلی طبقه‌بندی مدل 7/74 درصد بدست آمده‌است. نتایج نشان داده‌اند که در بین 4 عامل موثر بر تخلف سرعت، عامل انسانی شامل تعداد و مدت زمان استراحت در طول مسیر، تجربه رانندگی، زمان سفر، تحصیلات راننده، پاسخ به تلفن همراه حین رانندگی و وجود راننده دوم بیشترین تاثیر را در تخلف سرعت داشته‌اند. پس از عامل انسانی، پارامترهای مربوط به راه شامل تعداد نقاط گردشگری و حجم تردد وسایل‌نقلیه از اهمیت بیشتری برخوردار بوده‌است. در پایان، پارامترهای مربوط به وسیله‌نقلیه کمترین نقش را در تخلف سرعت داشته‌اند.

کلیدواژه‌ها


-سایت پزشکی قانونی کشور، (1397)، "اطلاعات آماری متوفیات و مصدومین ناشی از تصادفات رانندگی کشور".
 
 -مرکز آمار ایران، (1394)، "سالنامه آماری کشور"، تهران: انتشارات مرکز آمار ایران.
 
-Alver, Y., Demirel, M., & Mutlu, M. J., (2014), "Interaction between socio-demographic characteristics: traffic rule violations and traffic crash history for young drivers", Accident Analysis Prevention, 72, pp.95-104.
 
-Cestac, J., Paran, F., & Delhomme, P. J. S. s., (2011), "Young drivers’ sensation seeking, subjective norms, and perceived behavioral control and their roles in predicting speeding intention: How risk-taking motivations evolve with gender and driving experience", Safety science, 49(3), pp.424-432.
 
-Ellen, R. L., Marshall, S. C., Palayew, M., Molnar, F. J., Wilson, K. G., & Man-Son-Hing, M. J., (2006), "Systematic review of motor vehicle crash risk in persons with sleep apnea", Journal of clinical sleep medicine, 2(02), pp.193-200.
 
-Eustace, D., Almutairi, O., Hovey, P. W., & Shoup, G., (2014), "Using Decision Tree Modeling to Analyze Factors Contributing to Injury and Fatality of Run-Off-Road Crashes in Ohio", Paper presented at the Transportation Research Board 93rd Annual Meeting.
 
-Global Road Safety Partnership, (2008), "Speed management: a road safety manual for decision-makers and practitioners".
 
-Hosseinlou, M. H., Mahdavi, A., & Nooghabi, M. J. J., (2018), "Validation of the influencing factors associated with traffic violations and crashes on freeways of developing countries: A case study of Iran", Accident Analysis Prevention, 121,
pp.358-366.
 
-Kashani, A. T., & Mohaymany, A. S. J., (2011), "Analysis of the traffic injury severity on two-lane, two-way rural roads based on classification tree models", Safety science, 49(10), pp.1314-1320.
 
-Machin, M. A., & Sankey, K. S. J., (2008), "Relationships between young drivers’ personality characteristics, risk perceptions, and driving behaviour", Accident Analysis Prevention, 40(2), pp.541-547.
 
-Masuri, M. G., Dahlan, A., Danis, A., & Isa, K. A. M. J., (2015), "Public participation in shaping better road users in Malaysia", Procedia-social behavioral sciences, 168, pp.341-348.
 
-McKenna, F. P., & Horswill, M. S. J., (2006), "Risk taking from the participant's perspective: The case of driving and accident risk", Health Psychology, 25(2), pp.163-164.
 
-Penmetsa, P., & Pulugurtha, S. S. J., (2017), "Methods to rank traffic rule violations resulting in crashes for allocation of funds", Accident Analysis Prevention, 99,
pp.192-201.
 
-Torregroza-Vargas, N. M., Bocarejo, J. P., & Ramos-Bonilla, J. P. J., (2014), "Fatigue and crashes: The case of freight transport in Colombia", Accident Analysis Prevention, 72, pp.440-448.
 
-WHO, (2013), "Global status report on road safety : supporting a decade of action", World Health Organization (WHO).
 
-WHO, (2015), "Global status report on road safety 2015", World Health Organization.
 
-Wickens, C. M., Mann, R. E., Stoduto, G., Ialomiteanu, A., & Smart, R. G. J., (2011), "Age group differences in self-reported aggressive driving perpetration and victimization", Transportation research part F: traffic psychology behaviour, 14(5), pp.400-412.
 
-Wickens, C. M., Toplak, M. E., & Wiesenthal, D. L. J., (2008), "Cognitive failures as predictors of driving errors, lapses, and violations", Accident Analysis Prevention, 40(3), pp.1223-1233.
 
-Xu, Y., Li, Y., & Jiang, L. J., (2014), "The effects of situational factors and impulsiveness on drivers’ intentions to violate traffic rules: Difference of driving experience", Accident Analysis Prevention, 62, pp.54-62.
 
-Zhang, G., Yau, K. K., & Gong, X. J., (2014), "Traffic violations in Guangdong Province of China: speeding and drunk driving", Accident Analysis Prevention, 64, pp.30-40.