بررسی نقاط حادثه خیز شهر شیراز از نظر تصادفات عابر پیاده در تابستان سال 1396

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی شیراز شیراز ایران. شرکت آب و فاضلاب استان فارس

2 مرکز تحقیقات تروما، بیمارستان شهید رجایی (امتیاز)، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران.

3 Assistant Professor of Epidemiology Non-communicable Diseases Research Center, iResearch Center for Health Sciences, Epidemiology Dept., School of Health, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran

4 کارشناس ارشد عمران، دانشگاه قم، ایران

چکیده

هدف از این مطالعه تعیین نقاط حادثه خیز از نظر تصادفات عابر پیاده در سه ماهه دوم (تابستان) سال 1396 شهر شیراز است.
روش کار: این مطالعه از نوع مقطعی و بصورت کاربردی انجام پذیرفت. داده های مربوط به آمار تصادفات عابر پیاده از پایگاه داده اورژانس پیش بیمارستانی استخراج گردید. نقشه ی راه های شهر شیراز تهیه و با استفاده از نرم افزار گوگل ارث و گوگل مپ، آدرس نقاط تصادف بر روی نقشه پیاده سازی شد. پس از ثبت نقاط با استفاده از نرم افزار GIS ( برنامه Arc map 10.4.1)، دستور Clustering و روشOptimizing Hot Spot Analysis اجرا شد. نقشه فراوانی تصادفات عابر پیاده تهیه و تراکم نقاط حادثه خیز در سطح شهر شیراز مشخص گردید. یافته ها: عمده تصادف در سطح شیراز در مرکز شهر و کمترین تراکم در منطقه جنوب و جنوب غرب اتفاق افتاده است. با درنظر گرفتن سطح معنی داری 0.1 بیشترین تراکم تصادف در نواحی 1و3و4و7و8 شهرداری شیراز به وقوع پیوسته است. 74.4 درصد مصدومین مرد و مابقی زن , ویشترین تصادف عابر پیاده در تیرماه و کم ترین فراوانی متعلق به مرداد ماه بود. نتیجه گیری: تراکم تصادفات عابر پیاده در مرکز شهر به طور معنی داری زیاد و در جنوب و جنوب غربی شیراز به طور معنی داری کم بوده است. نیاز به بررسی علل تصادف از جمله خطای انسانی، نقص وسیله نقلیه و مشکلات راه نظیر کمبود روشنایی در نقاط حادثه خیز احساس می شود.

کلیدواژه‌ها