مروری براثربخشی راه حل های موجودبرایکاهش سروصدای عبورترافیک تراموا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدیرپروژه

2 معاون حمل و نقل وترافیک شهرداری شیراز

چکیده

میتوان تاثیر سروصدای ناشی از عبور تراموا برانسان را با استفاده از مواد و تکنولوژی های جدید محدود نمود وبرای شرایط شهری و آب و هوایی
مختلف مناسب سازی کرد.هدف ازارایه این مقاله، مروری بر اثربخشی راه حل های موجود برای کاهش سروصدای عبور تراموا است.در بررسی
متون انجام شده بر روی مطالعاتی که در سال 2018 بر روی روشهای اندازه گیری و کاهش سروصدای حاصل از عبور تراموا انجام شده نشان داده
شده است که این روشها را می توان در سه دسته کلی طبقه بندی کرد .دسته اول مطالعاتی که از موانع صوتی برای کاهش سروصدای عبور تراموا
استفاده کرده است. نتایج این مطالعات نشان داد که اندازه گیری موانع سرو صدا در اطراف مسیر بسیارمفید هستند و موانع جذب صدا بطور معنی
داری راحتی آکوستیکی عابران پیاده و مجاورین و ساکنین ساختمانهای اطراف را افزایش می دهد وکاهشی حدود 10دسی بل در سطح سرو صدا
مشاهده شده است. دسته دوم مطالعات به بررسی اثر پوشش گیاهی در کاهش سرو صدا درفصول مختلف میپردازد.نتایج این مطالعات نشان داد که
با توجه به دامنه 20-1 کیلوهرتز پراکندن صدا در طول 20 متر از جنگل میزان میرایی صدا در جنگل حدود 5/0 برای تراموا تا 2 برای مترودر واحد
دهم دسی بل است.

کلیدواژه‌ها