حل مسأله طراحی شبکه زنجیره تأمین چند مرحله ای با حمل و نقل هزینه ثابت سه بعدی و تخفیف هزینه حمل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری مهندسی صنایع-دانشگاه آزاد امام حسین علیه السلام

چکیده

در بسیاری از مسائلی که تا کنون در زنجیره تأمین ارائه شده است، دو فاکتور مبدا و مقصد مورد توجه می باشد. ما وسیله حمل را نیز به عنوان بعد سوم به زنجیره تأمین اضافه خواهیم کرد و زنجیره تأمین سه بعدی را ارائه می نماییم. برای این منظور از زنجیره تأمین چند مرحله ای استفاده می شود. ضمن اینکه تخفیف هزینه حمل نیز در نظر گرفته می شود.
هدف طراحی شبکه حمل و نقل برای تأمین تقاضای مشتریان با حداقل هزینه و بهره بردن از حداکثر تخفیفات می باشد. لذا مدل ریاضی طراحی شده و صحت آن با نرم افزار لینگو ارزیابی می شود. با توجه به پیچیدگی و به غیر چند جمله ای بودن مسأله و زمان حل زیاد روشهای دقیق، حل مسأله با نرم افزار لینگو امکان پذیر نبوده و یا کارایی خود را از دست می دهند. لذا از روش های فراابتکاری برای حل آن استفاده می کنیم. برای بررسی و تحلیل کارآیی الگوریتم های پیشنهادی، ابتدا به نحوه ساختن مسائل آزمایشی و سپس به تنظیم پارامترها و انتخاب عملگرها با استفاده از روش طراحی آزمایشات تاگوچی پرداخته شد. در انتها عملکرد روش های حل فراابتکاری با استفاده از نسبت درصد انحراف نسبی مورد مقایسه قرار می گیرند. نتایج محاسبات الگوریتم ها، نشان داده است که الگوریتم بهینه سازی تراکم ذرات ترکیبی نسبت به الگوریتم های دیگر دارای عملکرد بهتری هستند.

کلیدواژه‌ها