مدل‌سازی پیش‌بینی تصادفات فوتی در تقاطع‌های چراغ‌دار (مطالعه موردی شهر اصفهان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده عمران و حمل‌ونقل، دانشگاه اصفهان،

2 دانشگاه زنجان- دانشکده مهندسی- گروه عمران

3 دانشکده عمران و حمل‌ونقل، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

تقاطع‌ها عامل تعیین کننده ظرفیت شبکه حمل و نقل بوده و هر گونه اختلالی نظیر تصادفات در آن‌ها باعث کاهش شدید ظرفیت خواهد شد. وقوع تصادفات در تقاطعات به دلیل همگرا شدن جریان‌های ترافیکی از آمار قابل توجهی برخوردار است. هدف این پژوهش بررسی عوامل اثرگذار بر تصادفات فوتی تقاطع‌ها است. به همین منظور داده‌های هندسی، ترافیکی، فوتی و وضعیت کنترل 65 تقاطع شهر اصفهان استخراج و در نرم افزار spss22 تحلیل شدند. این تحلیل با استفاده از مدل‌سازی لگاریتم خطی پواسون، لگاریتم خطی دوجمله‌ای منفی و رگرسیون خطی صورت گرفت. اصول مربوطه و کنترل مربوط به صحت کاربرد آن‌ها نیز بررسی شد. نتایج حاصل از پژوهش برتری مدل دوجمله‌ای منفی نسبت به دو مدل دیگر را نشان داد و مشخص شد 5 متغیر از جمله تعداد فاز در تقاطع، وجود دوربین، عرض معبر، عرض خط گردش به چپ و حجم عبوری مستقیم از جمله متغیرهای تاثیرگذار بر ایمنی است.

کلیدواژه‌ها