بررسی تاثیر غلظت سوسپانسیون باکتری بر مقاومت نمونه های زیست سیمانی شده در تزریق یک فازی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه عمران، دانشکده عمران و نقشه برداری، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران

2 دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی قزوین

چکیده

سمنتاسیون زیستی خاک به عنوان روشی نوین به منظور بهسازی خاک و بهبود پارامتر های مقاومتی آن به شمار می آید که در دو دهه اخیر مطالعات گسترده ای در سراسر جهان بر روی آن انجام شده است. با توجه به جدید بودن این متد و پارامتر های متنوع موثر در آن منجمله غلظت واکنش دهنده ها، بافرها، نوع و غلظت باکتری، نوع خاک و ... نیاز به انجام آزمایشات گوناگون در شرایط محیطی مختلف وجود دارد تا بتوان از این روش در شرایط مختلف پروژه های عمرانی استفاده کرده و استراتژی مناسب با هر پروژه اتخاذ گردد.تغییر در هر یک از پارامتر های فوق تاثیر مستقیم بر مقاومت نمونه نهایی و همچنین اقتصاد طرح خواهند داشت. در این پژوهش به بررسی تاثیر غلظت باکتری در تزریق تک فازی پرداخته شده است. 3 مقدار غلظت متفاوت شامل 1، 3 و 5 سی سی باکتری به ازای 100 سی سی محلول سمنتاسیون مورد ارزیابی و آزمایش قرار گرفته است. با توجه به نتایج حاصل از تست برش مستقیم 6*6 ملاحظه میگردد که در غلظت های مورد بررسی در این پژوهش غلظت 3 سی سی به ازای 100 سی سی محلول سمنتاسیون، بیشترین مقاومت را حاصل نموده است.

کلیدواژه‌ها