اعضای هیات تحریریه

سردبیر

دکترمحمد شکرچی زاده

سردبیر، استاد دانشگاه تهران

saeidi58gmail.com

مدیر مسئول

دکتر محمود صفارزاده

مدیر مسئول، استاد دانشگاه تربیت مدرس

saeidi58gmail.com

مدیر اجرایی

لاله سعیدی

مترجمی زبان انگلیسی مدیر اجرایی

saeidi58gmail.com

اعضای هیات تحریریه

دکتر محمدرضا احدی

مهندسی عمران دانشیار، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی

m.ahadibhrc.ac.ir
88255942

دکتر حامد خانی سانیچ

مهندسی عمران دانشیار، دانشگاه یزد

khaniyazd.ac.ir
88255942

دکترمحمد مهدی خبیری

مهندسی عمران دانشیار، دانشگاه یزد

mkhabiriyazd.ac.ir
88255942

دکتر امیرمسعود رحیمی

مهندسی عمران دانشیار، دانشگاه زنجان

amrahimiznu.ac.ir

دکتر علی عبدی کردانی

مهندسی عمران استاد، دانشگاه بین المللی امام خمینی

aliabdieng.ikiu.ac.ir

دکتر امیررضا ممدوحی

مهندسی عمران دانشیار، دانشگاه تربیت مدرس

armamdoohimodares.ac.ir

دکتراحمد منصوریان

مهندسی عمران دانشیار، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، عضو هیات تحریریه

a.mansourianbhrc.ac.ir
88255942

ویراستار ادبی

لاله سعیدی

مترجمی زبان انگلیسی مدیر اجرایی

saeidi58gmail.com